Fler nyheter
Debatt 17 april 2015

”Skuldbelägg inte cheferna”

REPLIK. På DN Debatt 16/4 uppmanar åtta forskare Sveriges chefer att ta ansvar för den ökande psykiska ohälsan. Sveriges chefsorganisation Ledarna anser att chefer vill och ska ta ansvar. Vi menar att chefer har en avgörande betydelse för att arbetsförhållanden ska vara tillfredsställande och för att ohälsa och olycksfall ska förebyggas.

De psykosociala faktorerna är inte alltid lika självklara och lätta att upptäcka i jämförelse med de fysiska. Chefer behöver kunna ställa krav på att få förutsättningar för att hantera sitt uppdrag. De ska kunna identifiera risker och ha resurser att göra något för att åtgärda problemen. Chefer måste ha tid att utöva ledarskap.

I ett antal undersökningar som Ledarna gjort bland chefer är budskapet tydligt – kraven har blivit tuffare. Man upplever att tiden inte räcker till. Administrationen upplevs betungande och ofta till och med onödig, samtidigt som cheferna anger att de saknar tid för medarbetarsamtal.

I den vetenskapliga kunskapsöversikten lyfter forskarna goda faktorer som minskar risken för psykisk ohälsa. Ett personalorienterat ledarskap, balansen mellan arbetsinsats och belöning samt tydliga mål är faktorer som ökar chanserna till välbefinnande. Det goda ledarskapet är alltså närvarande, återkopplande och tydligt.

På många håll i Sverige, i samhällsnyttiga verksamheter som vård, skola och omsorg, hittar vi chefer som har personalansvar för fler än 60 personer. I en sådan situation är det en enorm utmaning att ha ett närvarande ledarskap och ta ansvar för den psykosociala arbetsmiljön för varje enskild medarbetare.

Många av dessa chefer lyckas ändå att leda medarbetare och att leverera resultat. Men det finns också chefer som upplever den egna psykosociala arbetsmiljön som ohållbar, för att man inte räcker till som chef och ledare.

Så utöver att enskilda chefer tar sitt ansvar är det helt avgörande hur stora arbetsgivare som exempelvis kommuner väljer att organisera sina verksamheter. Satsar man på att bygga långsiktiga och hållbara organisationer med tillräckliga stödfunktioner där chefer har förutsättningar att leda?

För att hitta nya sätt att leda framgångsrikt behövs modiga chefer, arbetsgivare och forskning om chefers betydelse och ledarskapets värde.

Artikelförfattarna efterlyser att chefer tar ansvar för den psykiska ohälsan. Det tycker Ledarna är självklart: Chefer måste ta ansvar för den ökande psykiska ohälsan på arbetsplatserna.

Det cheferna behöver för att kunna ta ansvar är tydligare förutsättningar. Istället för fler regler som TCO, Saco och LO efterlyser i sin replik (16/4) behövs mer konkreta verktyg, baserade på forskning, för att förebygga och förhindra ohälsan i vardagen på arbetsplatsen.

Så låt oss därför fortsätta lyfta frågorna kring chefers och ledarskapets värde och rikta blåslampan åt rätt håll och inte skuldbelägga cheferna utan istället stärka chefers möjligheter och förutsättningar att göra det de är bäst på: Att leda och utveckla verksamheterna tillsammans med medarbetarna.

Annika Elias, ordförande Ledarna
Sara Kullgren, chefsjurist Ledarna

Läs artikeln på DN Debatt: Skuldbelägg inte cheferna