Fler nyheter
Debatt 20 januari 2015

Släpp åldersfixeringen i chefskåren

Många chefsjobb står redan vakanta. Samtidigt blir chefskåren i Dalarnas län allt äldre. Under det närmaste decenniet väntas tre av tio chefer, från bolagsdirektörer till arbetsledare i vården, gå i pension. Totalt handlar det om nästan 3 700 chefer. Det visar Ledarnas årliga kartläggning av chefsdemografin i Sverige.

Chefsbristen och de stora pensionsavgångarna kräver att chefskåren bli betydligt mer åldersblandad än den är idag.

Men trots att i stort sett hela den stora 40-talistgenerationen nu gått i pension, och antalet unga på arbetsmarknaden har ökat kraftigt under 2000-talet, har den skeva åldersfördelningen förstärkts i chefskåren. Länets arbetsgivare, från stora som Outokumpu till mindre företag som Sveden Trä, har därmed en stor utmaning i att attrahera nästa generation chefer.

Men om chefskåren i Dalarna ska bli mer åldersblandad behöver många verksamheter, både privata och offentliga, tänka och arbeta annorlunda än idag.

Dels behöver de arbeta aktivt och systematiskt med frågor som rör generationsväxling. Det kräver att åldersstrukturen i verksamheten kartläggs och medvetandegörs.

Dels, och kanske framför allt, måste vi släppa vår traditionella föreställning om vem som kan vara chef. Ledarkvaliteter finns hos alla grupper i samhället – ung som gammal.

Naturligtvis är lång erfarenhet, och den människokännedom som följer av den, en nog så viktig merit. Men lång erfarenhet behöver inte alltid vara likställt med äldre chefer. Yngre medarbetare har till exempel ofta stor erfarenhet från ledarskap inom ideella organisationer. Men eftersom chefsnormen är så snäv, så är det lätt att missa att erfarenhet inte alltid har med ålder att göra.

I dagens arbetsliv är verksamheten man leder i många fall så komplex och föränderlig att den är omöjlig att känna till i sina detaljer. Chefen är inte och kan inte längre vara den största sakexperten. Tack vare digitaliseringen finns mycket kunskap inom räckhåll för alla, och expertisen är utspridd bland medarbetarna.

Modernt ledarskap handlar därför i allt högre utsträckning om att motivera och att förmedla intentioner– en förmåga som kan finnas hos alla medarbetare, oavsett ålder.

Förutom att göra ålderskartläggningar och bekämpa åldersfördomar krävs naturligtvis också många andra åtgärder för att stärka chefsåterväxten i Dalarna. Men det viktiga är att bli medveten om utmaningen och att börja arbetet nu. Chefsbristen kommer inte sedan, någon annan gång. Den är redan här.

Annika Elias, ordförande Ledarna
Saga Forsmark, ledarskapsutvecklare Ledarna