Fler nyheter
Debatt 18 juni 2018

Tillit i välfärden kräver kulturförändring

Sveriges chefsorganisation Ledarna välkomnar det huvudbetänkande som Tillitsdelegationen lämnade över till regeringen 14/6. Vi vet att cheferna inom offentlig sektor vill jobba kvar, men de sänder starka signaler om att förutsättningar för ledarskapet saknas. Ledarna instämmer därför i Tillitsdelegationens uppmaning om ansvar. Att skapa en tillitskultur förutsätter att politiker och ledning börjar lita på alla duktiga chefer.
Marielle Nakunzi, Anki Udd och Andreas Miller.

Chefer och medarbetare inom välfärdssektorn bär ett oerhört viktigt samhällsuppdrag. Ledarna är den största, fackliga organisationen för chefer i kommun och landsting, och just nu åker vi runt i landet och lyssnar på vad våra medlemmar har att säga. Vår lyhördhet inför medlemmarna gör att vi vet att Tillitsdelegationen är på rätt spår när de betonar vikten av just tillit.

Den gemensamma nämnaren för alla chefer är ledarskapet, som förväntas bidra till att utveckla både medarbetare och verksamhet. Men man kan inte nog understryka betydelsen av organisationssammanhanget för ett fungerande och hållbart ledarskap. Forskning visar att chefer som har stöd från ledningen får ett betydligt mer genomförbart uppdrag. Men i stora organisationer är det lätt att tappa bort viktiga delar i ledarskapet som just tillit och förtroende. Viljan att skapa en enhetlig styrning kan leda till att man greppar efter enklare medel som strukturer, övervakning och den typ av detaljstyrning som Tillitsdelegationen uppmärksammar, i dagligt tal New Public Management. Förtroende och handlingsfrihet för chefer ersätts av en övertro på manualer och kontroll, och där chefens arbete alltmer handlar om rapportering uppåt och mindre om ledarskapet i arbetsgruppen. Därför befinner sig många chefer i välfärden i kläm mellan styrning och verksamhet. För att åstadkomma den goda förändring Tillitsdelegationen eftersträvar krävs en kulturförändring.

Utmaningen ligger i de organisatoriska förutsättningarna. Tillit infinner sig inte med automatik över en natt. Tillit är något som aktivt byggs upp, som uppstår först när tillit kommer till uttryck i aktiv handling och beteende, genom hela ledningsstrukturen. Innan globalisering och automatisering var de flesta verksamheter lättare att styra, en handfull personer kunde sitta i toppen och se helheten. Idag krävs tillit till att exempelvis första linjens chefer vet vad som är bäst för verksamheten. I välfärden ligger kärnan för verksamheten just hos dem och deras medarbetare, då de möter kunder, brukare, leverantörer, anställda och chefens chef. En stor del av det totala ledarskapet i en organisation skapas, formas och verkställs bland cheferna i första linjen.

Om en verksamhet inte uppmärksammar och uppmuntrar de delar av ledarskapet som rör mjukare värden – medarbetare och verksamhet som fungerar och utvecklas – då förlorar de också betydelse. Tilliten uteblir. Om en verksamhet på riktigt skulle använda all kompetens som finns hos chefer och medarbetare så skulle den bli oslagbar.

Det är dags att uppvärdera ledarskapet och lita på de duktiga cheferna inom offentlig sektor. En fungerande välfärd kan inte förenklas till en fråga om större ekonomiska resurser eller direktiv om attitydförändring, och sen tro på att saker ska ske av sig självt. Om Tillitsdelegationens intentioner får genomslag på alla nivåer är vi en bit på väg att skapa hållbart ledarskap i det offentliga. Med bra chefer med mandat och förutsättningar att utföra sina uppdrag kan samhället lösa de utmaningar välfärden står inför.

Andreas Miller
ordförande Ledarna

Anki Udd
ledarskapsutvecklare Ledarna

Marielle Nakunzi
bransch- och avtalsansvarig kommun och landsting Ledarna

Läs debattartikeln hos Dagens samhälle: Tillit i välfärden kräver kulturförändring