Fler nyheter
Debatt 31 mars 2022

Var fjärde chef saknar tid för återhämtning

Var fjärde chef upplever att de sällan eller aldrig har tid för återhämtning. Detta visar Ledarnas löneenkät som besvarats av över 30 000 chefer. Det är en oroväckande siffra som kräver omedelbara åtgärder.

När statistiken bryts ner på sektor, arbetsområde och kön blir bilden än mer oroande. I kommuner och regioner är det så många som var tredje chef som sällan eller aldrig har tid för återhämtning. I de kvinnodominerade arbetsområdena äldreomsorg, socialt arbete samt hälso- och sjukvård har mer än 37 procent av cheferna svarat att de saknar tid för återhämtning. När vi jämför mellan könen ser vi att andelen som saknar tid för återhämtning ligger 10 procentenheter högre bland chefer som är kvinnor jämfört med chefer som är män – 34 jämfört med 24 procent.

Detta problem måste tas på allvar. Stress blir skadlig när den inte följs av tid för återhämtning. Previa har tidigare publicerat rapporter som visat att antalet sjukdagar för psykosociala orsaker ökat kraftigt för chefer under senare år.

Brist på tid för återhämtning är ett generellt problem för chefer. Särskilt stora är alltså problemen inom offentligt finansierade och kvinnodominerade arbetsområden. Enligt Sveriges Radios enkätundersökning som besvarats av 1 700 politiker är skolan och äldreomsorgen de viktigaste frågorna för kommunpolitiker att driva inför valet. Politikerna lyfter bland annat personalens arbetsvillkor och hur kommunerna ska lösa kompetensförsörjningen.

Ledarna välkomnar detta fokus men politikerna måste också prioritera chefers arbetsmiljö och förutsättningar. Ett hälsosamt ledarskap är avgörande för att utveckla och behålla kompetens inom samhällsviktiga verksamheter.

Några konkreta åtgärder som bör vidtas:

  1. Granska organisationen och de förutsättningar som cheferna arbetar under.
  2. Synliggör chefers arbetsmiljö och förebygg ohälsosam arbetsbelastning.
  3. Se över chefsuppdragen och avlasta chefer de uppgifter som inte hör till chefsuppdraget.
  4. Ge chefer tillgång till anpassade stödfunktioner och minska det administrativa ansvaret.
  5. Minska antalet medarbetare i orimligt stora medarbetargrupper.
  6. Se över processer och strukturer så att chefsuppdragen upplevs möjliga att hantera.
  7. Se till att chefer har tillgång till beslutsfattare på nästa nivå för dialog och informationsutbyte.

Ett gott ledarskap är avgörande för vår förmåga att utveckla verksamheter och för att hantera kriser. Det är hög tid att prioritera förutsättningarna för att chefer ska få möjlighet att utöva ett ledarskap som är långsiktigt hållbart.

Andreas Miller, förbundsordförande Ledarna
Lars-Olof Uhlin, ordförande Ledarna i offentlig sektor