Fler nyheter
Debatt 23 november 2023

Vilka ledare krävs för en hållbar välfärd?

Vad krävs för att utveckla Sveriges välfärd så att den blir mer hållbar och får ökad kvalitet och effektivitet? Det korta svaret är ett gott ledarskap på alla nivåer.

Vilken typ av chefer behöver vi då? De bästa. Men även om ledarskapet är personligt och formas av individens värderingar, förmågor och drivkrafter, så är chefens organisatoriska förutsättningar avgörande för att ledaregenskaperna ska kunna komma till användning i praktiken.

Tyvärr gör verkligheten det svårt för dagens välfärdschefer att leva upp till förväntningarna. Det beror inte på att de saknar förmågorna, de får bara sällan möjlighet att använda dem. Alltför ofta saknas de förutsättningar som säkerställer en välfungerande välfärd – och därmed en hållbar välfärd.

Chefernas arbetsmiljö måste uppmärksammas mer. Det är helt grundläggande om välfärdens chefer ska kunna leverera på de högt ställda politiska målen.

Att vara chef inom den offentliga sektorn är ett komplext uppdrag. Chefer förväntas lägga mer tid på allt, utan att tid frigörs från annat. För att möta dessa utmaningar och behålla kompetenta chefer i sektorn måste vi skapa hållbara och lockande arbetsvillkor.

Cheferna har i dag för stora medarbetargrupper, de saknar socialt stöd och handledning i sin yrkesroll och det administrativa stödet brister. Första linjens chefer får allt svårare att utöva ett närvarande ledarskap, vilket försämrar arbetsmiljön och ökar risken för osäkerhet i yrkesutövningen.

Ledarna har över 98 000 medlemmar, många verksamma inom demokratiskt styrda offentliga verksamheter. De vittnar om meningsfulla uppdrag, men också om nyckfull och kortsiktig politisk styrning, bristande organisatoriska förutsättningar och svåra målkonflikter när den politiska logiken krockar med den professionella.

Ledarna har identifierat några konkreta åtgärder som bör genomföras:

  • För att säkerställa en hållbar och effektiv offentlig sektor måste chefernas arbetsmiljö och organisatoriska förutsättningar vara i fokus.
  • När politiska beslut tas bör implementeringen beaktas från början. Anpassa förslagen till verkligheten och se till att tidsplaner är realistiska.
  • Ge chefer tillgång till beslutsfattare på nästa nivå. En öppen dialog och informationsutbyte är avgörande för att skapa en fungerande arbetsmiljö.
  • Se till att chefer har rimliga förutsättningar, med en balans mellan krav och tillgängliga resurser. Det inkluderar att anpassa storleken på medarbetargrupperna och säkerställa tillgång till nödvändiga stödresurser.
  • Ge chefer möjlighet till löpande kompetensutveckling. Skapa organisatoriska förutsättningar som möjliggör smidig överföring av ny kunskap och insikter från utbildning till praktiskt arbete.

Genom att investera i chefernas välbefinnande och organisatoriska möjligheter kan vi säkerställa en hållbar och effektiv offentlig sektor som möter medborgarnas behov på bästa möjliga sätt. Det är hög tid att prioritera resurserna – för chefernas, medarbetarnas och samhällets skull.

Andreas Miller, förbundsordförande Ledarna
Marianne Backrud Hagberg, föreningsordförande Kost och näring inom Ledarna
Lars-Olof Uhlin, föreningsordförande Ledarna inom offentlig sektor
Jenny Wibacke, föreningsordförande Ledarna inom vård, omsorg och socialt arbete
Susanne Andersson, föreningsordförande Ledarna inom staten
Ulf Leijon, föreningsordförande Ledarna inom räddningstjänsten