Fler nyheter
Medlemsnyhet 7 december 2018

Experten svarar: Vad är bra med sifferlösa avtal?

Vad är poängen med ett sifferlöst avtal? Ledarnas lönestrateg Peder Bertilsson om varför lönebildningen ska formas i organisationen.
Peder Bertilsson, Ledarnas lönestrateg.

Fråga: Jag jobbar i dag som chef på ett medelstort företag i södra Sverige. Vad är det egentligen som gör att jag och företaget får det bättre med ett sifferlöst avtal?

Svar: Sifferlösa avtal innebär att lönerna sätts ute på arbets­platsen, utan inblandning av centralt framförhandlade procentsatser och krontal, direkt mellan medarbetare och chef. Utgångspunkten är att den lokala lönebildningen ska formas på ditt företag.

Processlöneavtal utan angivna löneutrymmen är en annan benämning för siffer­lösa avtal. Dessa avtal ger ett ramverk för hur lönebildnin­gen på företaget ska fungera. Ett ramverk som behöver fyllas med innehåll utformat för din egen arbetsplats.

Den stora möjligheten för ditt företag här är att om ni lyckas med att koppla lönebildningen till verksamhetens mål och ekonomiska förutsätt­ningar med chefens mål, det vill säga din egen personliga utveckling och lön, har ni ska­pat goda incitament för ökad motivation och i förlängningen förbättrad prestation. För när lönen stämmer överens med både medarbetarens, chefens och verksamhetens utveckling stärks produktiviteten och i förlängningen också konkur­renskraften för ditt företag i den globaliserade värld som är allas vår verklighet.

De löneavtal som Ledarna tecknar är alla sifferlösa pro­cesslöneavtal. Lönen sätts i dialog med närmaste chef; en dialog som stöds av en pro­cess med tydliga roller, man­dat och befogenheter. Den indivi duella lönesättningen bidrar till verksamhetsutveck­ling, tydliggör och skapar förståelse för sambandet mellan prestation och resultat, samt motverkar osakliga löneskillnader mellan kvinnor och män.

Genom att ni på ditt företag själva äger möjligheten att styra över lönebildningen, skapas förutsättningar för en ökad legitimitet, acceptans och förståelse för vad som premieras hos er. Förhopp­ningen är att det nu och fram­åt ska generera konkurrens­kraftiga företag, motiverade och högkompetenta chefer och medarbetare.

Allt du behöver veta om din lön hittar du här: Chefens lön

Texten är också publicerad i Ledarnas medlemsinlaga i tidningen Chef nr 12, december 2018.

­