Fler nyheter
Nyhet 23 oktober 2020

Chefers utvecklingsmiljöer: Ledarna utlyser forskningsmedel

Ledarna – Sveriges chefsorganisation utlyser forskningsmedel för genomförandet av en kunskapsöversikt kring chefers utvecklingsmiljöer.

Det är första gången som Ledarna utlyser forskningsmedel och syftet är att utveckla kunskapen kring hur chefers utvecklingsmiljö påverkar ledarstilen, och hur detta i sin tur påverkar chefers förutsättningar att själva vara hållbara över tid. Tanken är att resultatet ska redovisas till sommaren 2021.

– Att vara yrkesverksam i dag innebär krav på snabba omställningar. Det förutsätter att chefer själva utvecklas i takt med de förändringar som sker för att bibehålla en hög grad av kompetens. Vår erfarenhet är att många chefer prioriterar medarbetarnas utveckling framför sin egen, vilket i förlängningen kan leda till egen kompetensbrist och att den egna utvecklingen stagnerar, säger Joakim Pettersson, chef för Samhälle & utredning på Ledarna.

I korthet innebär uppdraget:

  • Att genomföra en kunskapsöversikt för att förutsättningslöst ge en aktuell bild av högkvalitativ, svensk och internationell forskning som är relevant för svenska förhållanden med avseende på synen på ledarskap och relationen arbetsgivare/arbetstagare.
  • Av analysen ska framgå om det är möjligt att dra några slutsatser om eventuella samband mellan chefers utvecklingsmiljö, ledarstil och chefers egen hållbarhet. Hur dessa samband i så fall kan beläggas ska redovisas.
  • Av analysen ska framgå om det finns vetenskapligt belägg för att en stark utvecklingsmiljö för chefen gynnar verksamhetens resultat.
  • I den utsträckning det finns relevant forskning ska översikten även ta upp studier av interventioner som syftar till att stärka utvecklingsmiljöer för chefer och vilka effekter som framkommit i dessa studier.
  • Avslutningsvis ska frågeställningar eller områden relevanta för ämnet, som ännu är outforskade eller där tillräckligt underlag saknas för att dra några slutsatser, identifieras. Detta i syfte att väcka frågeställningar inför framtida studier eller forskningsprojekt.

Mer detaljerad beskrivning av uppdraget och bakgrund läser du här: Uppdragsforskning om chefers utvecklingsmiljö.

Ansökan ska vara på svenska och Ledarna tillhanda senast den 1 december 2020 på hallbarachefer@ledarna.se Frågor kring utlysningen ställs till Anki Udd, ledarskapsutvecklare på Ledarna.