Fler nyheter
Nyhet 12 maj 2022

Förslag till nya regler i LAS – så påverkar de dig

Nu förändras reglerna i lagen om anställningsskydd vilket påverkar dig i din chefsroll. Efter sommaren kommer vi att erbjuda dig som är medlem utbildning i vad förändringarna innebär.

Den 29 juni uppdateras bestämmelserna i lagen om anställningsskydd LAS om arbetsgivarens skyldighet att lämna information till arbetstagare om anställningsvillkor. Ändringarna är föranledda av EU-direktiv. Omfattningen av information som ska lämnas ökar och även den i företagsledande ställning kommer ha en rätt till information. Ändringarna innebär också att det av lag framgår att en arbetstagare som huvudregel har rätt att ha mer än en anställning.

Under försommaren 2022 tar riksdagen ställning till ytterligare ändringar i LAS. Dessa regler är föranledda av att arbetsmarknadens parter i privat sektor, PTK/LO och Svenskt Näringsliv, kommit överens om nya regler för bland annat anställningstrygghet och omställning.

Ändringarna i LAS berör flera områden som att allmän visstidsanställning ersätts av en ny tidsbegränsad anställning kallad särskild visstidsanställning, att begreppet saklig grund ersätts av sakliga skäl och att vad som ska utgöra sakliga skäl kan regleras i kollektivavtal, träffade på en ny nivå. Möjligheten att göra undantag från turordningen i samband med arbetsbristuppsägningar ändras så att alla företag, oavsett storlek, har rätt att göra tre undantag. Möjligheten att kvarstå i anställning vid ogiltigförklaring av en uppsägning tas bort.

I det huvudavtal som träffats av PTK och Svenskt Näringsliv finns kompletteringar till de nya reglerna i LAS, bland annat när det gäller turordning vid arbetsbrist.

Samtidigt som ändringarna i LAS börjar gälla kommer också nya regler om grundläggande omställnings- och kompetensstöd samt omställningsstudiestöd. Yrkesverksamma får vägledning om och kraftigt ökade möjligheter att finansiera studier som stärker deras framtida ställning på arbetsmarknaden. Även dessa regler kompletteras av bestämmelser i huvudavtalet.

Nya regler i lag och avtal är tänkta att börja tillämpas den 1 oktober 2022.

Mer information och utbildning