Fler nyheter
Nyhet 8 mars 2023

Hur jämställda är ni på arbetsplatsen?

Har kvinnor och män lika förutsättningar att utvecklas och må bra på er arbetsplats? Ta avstamp i forskning för att få genuskoll på arbetsmiljön.

Nyligen genomförd forskning på jämställdhet i kommuner visar att det fanns skillnader mellan manskodad och kvinnokodad verksamhet. Bland annat när det gällde möjligheten att ha arbetsplatsmöten och fördelning av finansiella och materiella resurser. Inom den manligt kodade verksamheten var arbetet också mindre emotionellt belastande och det fanns tillräckliga resurser för att genomföra arbetsuppgifterna. Där var det även lättare att sätta gränser för arbetet och må bra.

Så skapar du dialog om arbetsmiljöarbetet

Ta avstamp i Suntarbetslivs enkla kit för att komma igång med arbetsmiljöarbetet ur ett genusperspektiv. Du hittar en kort film och diskussionspunkter på suntarbetsliv.se. Där finns dessutom forskningsrapporten Genusmedvetet arbetsmiljöarbete plus doktorsavhandlingen Systematiskt arbetsmiljöarbete i könade offentliga verksamheter.

Till suntarbetsliv.se

Om Suntarbetsliv

Suntarbetsliv är en ideell förening som drivs gemensamt av de fackliga organisationerna och arbetsgivarorganisationerna SKR och Sobona. Uppdraget består av att samla in kunskaper om förebyggande, hälsofrämjande och rehabiliterande insatser inom arbetsmiljöområdet och att göra kunskapen tillgänglig och användbar inom kommuner, regioner och kommunala företag.