Fler nyheter
Nyhet 19 mars 2020

Ledarnas kongress och hållbarhetskonferens flyttas till hösten 2020

Vid styrelsemöte den 18 mars beslutade Ledarnas förbundsstyrelse att flytta Ledarnas kongress och planerade hållbarhetskonferens till hösten 2020.

Orsaken till beslutet är det rådande läget med coronasmittan som gör att vi befinner oss i en situation där det är oerhört svårt att förutsäga framtiden.

Nytt datum för kongressen meddelas under april månad.

Du kan läsa mer om beslutet i det brev som Ledarnas förbundsordförande Andreas Miller skickat till samtliga ordförande i Ledarnas branschföreningar. Har du frågor är du välkommen att kontakta Ledarnas förbundssekreterare Tomas Oskarsson tomas.oskarsson@ledarna.se.


Till ordförande i Ledarnas branschföreningar
Uppsala 2020-03-19

Ledarnas kongress och hållbarhetskonferens flyttad till hösten 2020

Hej.

Vi befinner oss i en situation där det är oerhört svårt att förutsäga framtiden med anledning av coronapandemin. Ledarna vill på ett ansvarsfullt sätt bidra i arbetet med att minska smittspridningen. Med anledning av det genomförs tillsvidare inga större arrangemang i Ledarnas regi. Vi vet inte hur länge vi måste leva efter denna strategi. Folkhälsomyndigheten föreskriver att en riskbedömning genomförs för alla evenemang och sammankomster som understiger 500 personer. Alla eventuella risker ska utvärderas och riskreducerande åtgärder ska vidtas. De uppmanar till särskild försiktighet för alla evenemang som involverar hälso- och sjukvårdssektorn eller deltagare med andra för samhället kritiska funktioner. Vi vet att flera av våra medlemmar tillhör denna kategori.

Vi har planerat för en kongress med hållbarhetstema 27-29 maj men utifrån nu kända fakta och rekommendationer har förbundsstyrelsen fattat beslut om att skjuta fram den planerade kongressen och hållbarhetskonferensen till hösten 2020 i Stockholm. Ledarnas stadgar stipulerar att vi ska genomföra kongress vartannat år, men inte vilken tid på året, så en framflyttning har inga formella hinder.

Vi kommer under april månad att återkomma med nytt datum och plats i Stockholm för kongressen i höst. Det är de nu inkomna motionerna och styrelsens förslag som kommer behandlas på kongressen. Nuvarande valutskott fortsätter sitt uppdrag tills nytt valutskott väljs på kongressen i höst.

Vi kommer att genomföra en hållbarhetskonferens under hösten men inte i samband med kongressen. Vi separerar evenemangen för att göra oss mindre sårbara. Vi återkommer under våren med tid och plats för hållbarhetskonferensen i höst.

Kongressen är Ledarnas högsta beslutande organ och vår viktigast demokratiska mötesplats. Så kongressen ska värnas så långt som möjligt. Ledarskap handlar om att skaffa sig en så välgrundad lägesbild som möjligt och utifrån den fatta beslut. Att flytta kongressen och hållbarhetskonferensen utifrån rådande omständigheter anser förbundsstyrelsen ändå är det nu mest ansvarsfulla och rimliga. Det arbete som är nedlagt av föreningar, motionärer, förbundsstyrelse och kansli inför kongressen och hållbarhetskonferensen är inte ogjort utan blir endast framskjutet. Vi får tillsammans se fram emot hösten och två viktiga arrangemang för Ledarna.

Om du har praktiska frågor kring beslutet att flytta kongressen och hållbarhetskonferensen vänd dig till tomas.oskarsson@ledarna.se.

Bästa hälsningar

Andreas Miller
förbundsordförande Ledarna