Fler nyheter
Nyhet 8 februari 2021

Lönerevision, var god dröj?

Få chefer har fått sin lön reviderad för år 2020. Det framgår av Ledarnas årliga enkät för lönestatistik. Har du ditt lönesamtal kvar? Här får du tips på hur du förbereder dig.
Peder Bertilsson är Ledarnas löneexpert.

Vill du bli en bättre chef? Bli medlem redan idag!

Varje år skickar Ledarna en löneenkät till medlemmarna, och svaren ligger till grund för Sveriges mest detaljerade lönestatistik för chefer.

Vid höstens enkätinsamling hade alla chefer ännu inte fått sin lön reviderad för år 2020 då pandemin medfört att avtalsrörelse och lönerevisionsarbete pausades i många branscher.

– Det är en exceptionell situation som vi har haft och fortfarande befinner oss i. Trots att företag och organisationer ändå har haft möjlighet att genomföra sina lönerevisioner, har många valt att avvakta. Det är inte konstigt att svaren kopplat till justerad lön ser något annorlunda ut än tidigare år, säger Peder Bertilsson, löneexpert på Ledarna.

– Dock är det synd att lönerevisionsarbetet pausades på många håll. Att sätta lön är en naturlig del av ledarskapet och att göra det på ett professionellt sätt även i kristider är viktigt för att skapa tillit i organisationen och utveckling av verksamheten.

Många ändå nöjda med sitt samtal

Studien visar att 46 procent av de som genomförde sitt lönesamtal var nöjda eller mycket nöjda med samtalet. Glädjande är också att 70 procent av dessa upplever att deras löneutveckling är kopplad till ansvar, kompetens och prestation. För Ledarna är det en av grundstenarna i synen på lön och lönebildning.

– Utgångspunkten i Ledaravtalet och Ledarnas löneavtal inom offentlig sektor, är insikten om att alla verksamheter vinner på att sätta löner baserat på samspelet mellan verksamhetsmålen och chefernas prestationer. Chefer som utvecklas och bidrar till verksamhetens utveckling, ska också ha en bra löneutveckling. Bra chefer ska ha en bra lön, helt enkelt, säger Peder Bertilsson.

Så förbereder du dig för lönesamtalet under pandemin

Under rådande omständigheter sker lönesamtalet digitalt för många chefer, precis som andra möten. Oavsett om samtalet genomförs fysiskt eller på distans så är det förarbetet som lägger grunden för ett samtal med kvalitet.

– Sammanställ exempel på bra prestationer du gjort under året. Fokusera inte bara på de mätbara målen i form av resultat utan lyft även fram hur du har agerat vid olika situationer. Det kan vara hur du löst en konflikt eller hur du tagit ansvar för att utveckla verksamheten utöver det som är ditt normala ansvarsområde. Med lite mer mjuka värden breddar du diskussionen om ledarskap och prestation. Du kan ha gjort en bra prestation även om resultatet inte lever upp till målen. Det viktiga är hur du har hanterat olika situationer och händelser i din omvärld. Inte minst i dessa kristider.

Då verksamheter påverkats olika av pandemin kan det vara idé att se över andra ersättningar än enbart den fasta lönen. Bra exempel på förmåner är ytterligare pensionsinbetalning, extra semesterdagar, sjukförsäkring, friskvård och kompetensutveckling.

– Lön är så mycket mer än enbart själva lönenivån. Ta hela ersättningspaketet i beaktande inför lönesamtalet, råder Peder Bertilsson.