Fler nyheter
Nyhet 28 februari 2018

Remissvar om jämställd föräldraförsäkring

Ledarna har lämnat ett remissvar till Socialdepartementet angående utredningen "Jämställt föräldraskap och goda uppväxtvillkor för barn - en ny modell för föräldraförsäkringen". Där slår vi fast att föräldraförsäkringen är en nyckelfråga för hur Sverige ska klara den framtida chefsförsörjningen. Vi förespråkar en fullt ut individualiserad föräldraförsäkring, där dagarna delas lika mellan pappan och mamman.

Ledarna – Sveriges chefsorganisation, med över 92 000 medlemmar; chefer på alla nivåer och i alla branscher, lämnar här ett yttrande över SOU 2017:101. Trots att vi inte särskilt beretts tillfälle till detta.

För Ledarna är föräldraförsäkringen och dess utformning och tillämpning en nyckelfråga för chefers villkor på arbetsmarknaden och hur Sverige ska klara den framtida chefsförsörjningen. Ledarnas kongress 2014 slog fast att en mer individualiserad föräldraförsäkring är ett viktigt steg för att öka kvinnors möjlighet till chefskarriär och jämställdheten i samhället i stort. 

  • Ledarna avstyrker förslaget att endast reservera 130 dagar för vardera föräldern av de 390 föräldrapenningdagarna.
  • Ledarna förespråkar i stället en fullt ut individualiserad föräldraförsäkring, där dagarna delas lika mellan pappan och mamman – utan möjlighet att lämna över rätt till föräldrapenning till någon förälder.

Ledarna konstaterar att uttaget av föräldraförsäkringen, som det ser ut i dag, påverkar kvinnors karriärmöjligheter, lön och framtida pension negativt. Kvinnor har redan från början lägre lön än män och när de får barn ökar lönegapet ytterligare. Ett jämnare uttag av föräldraledigheten motverkar detta. Enligt en rapport från IFAU (”Effekten av delad föräldraledighet på kvinnors löner”, IFAU 2010:5) ökar kvinnans framtida lön med sju procent för varje månad pappan är föräldraledig.

Föräldraförsäkringens nuvarande utformning, uttag och effekter är en bidragande faktor till att arbetsmarknaden är ojämställd. Kvinnor i fertil ålder och kvinnor med små barn förväntas vara borta från jobbet mer än män. Det gör kvinnor mindre attraktiva på arbetsmarknaden och begränsar deras karriärmöjligheter. Det får till följd att arbetsmarknaden inte fullt ut drar nytta av kvinnors chefskompetens. 

I spåren av #metoo-debatten finns det all anledning att komma tillrätta med den skeva maktbalansen i arbetslivet och vidta åtgärder för ökad jämställdhet. Det är en avgörande fråga inte bara för de kvinnor som aldrig blir aktuella för chefsposter, utan också för ett arbetsliv fritt från maktmissbruk och kränkningar.

Föräldraledigheten kommer inte att fördelas jämt mellan föräldrarna av sig självt. Även i familjer där kvinnan tjänar mer än mannen tar kvinnan ut den större delen av föräldraförsäkringen. Det är orimligt. Givetvis är män lika kapabla att ta hand om sina barn som kvinnor är på arbetsmarknaden.

En jämt fördelad, fullt ut individualiserad föräldraförsäkring har större förutsättningar än utredningens förslag att ge en mer jämställd arbetsmarknad som drar nytta av all tillgänglig chefskompetens, där alla har samma möjligheter att bidra till verksamhetens utveckling.

Annika Elias
ordförande, Ledarna