Fler nyheter
Nyhet 11 mars 2019

Vinst i Arbetsdomstolen vid tvist om avskedande

Ledarna har för medlems räkning vunnit ett mål i Arbetsdomstolen som gett medlemmen ett ekonomiskt skadestånd med 2 160 000 kronor jämte ränta samt allmänt skadestånd med 100 000 kronor.

Ledarnas medlem blev avskedad den 5 maj 2016. Som skäl för avskedandet uppgav arbetsgivaren att vår medlem arbetsvägrat och varit illojal. Enligt arbetsgivaren hade medlemmen vägrat att efter flertalet uppmaningar arbeta från kontoret och vägrat att utföra något som helst arbete.

Domstolen konstaterade att olovlig frånvaro kan utgöra grund för avskedande, om arbetstagaren uteblir från arbetsplatsen och utan godtagbar anledning avhåller sig från arbete under en inte obetydlig tid.

I det aktuella målet menade domstolen att det inte var visat att arbetsgivaren uppmanat medlemmen att arbeta från kontoret eller att han vägrat att utföra särskilda arbetsuppgifter. Arbetsgivaren hade känt till att medlemmen inte arbetat från kontoret och han hade kommit till kontoret de gånger han kallats dit. Medlemmen hade med andra ord haft fog för att anse att han fick arbeta från annan plats i den utsträckning som skett. Det fanns därför inte laga skäl för avskedande eller saklig grund för uppsägning.

Efter nästan tre års tvistande fick medlemmen därmed rätt till ekonomiskt skadestånd för utebliven lön och semesterersättning samt ett allmänt skadestånd. Arbetsgivaren fick också betala Ledarnas rättegångskostnader för processen som förts i både tingsrätt och Arbetsdomstol, med drygt 370 000 kronor.

Ombud var förbundsjuristerna Jens Andersson och Ellen Hall. Domen kommer inte att refereras i publikationen Arbetsdomstolens domar.