Fler nyheter
Pressmeddelande 15 juni 2023

Chefer i Sverige saknar tid för återhämtning

Nu har upploppsrakan mot en välbehövlig semester och vila startat för många. Men hur ser det ut för Sveriges chefer? Drygt 22 000 chefer har svarat på frågor om deras möjlighet till återhämtning i en enkät från Sveriges chefsorganisation Ledarna. Det visar sig att drygt var fjärde chef i landet upplever att de sällan eller aldrig har tid för återhämtning.

Främst är det chefer inom offentlig sektor som saknar tid för återhämtning. I landet som helhet är det hela 31 procent av cheferna inom kommunal sektor som inte får den återhämtning de så väl behöver. Inom privat sektor är siffran 25 procent.

Sämst förutsättningar har chefer inom äldrevården där 4 av 10 chefer sällan eller aldrig upplever att de får tid för återhämtning. Därefter följer hälso-och sjukvård med 35 procent.

– Chefer, precis som alla andra medarbetare, behöver utrymme för återhämtning för att fungera fullt ut i sitt uppdrag. Stress blir skadlig när den inte följs av tillräcklig tid för återhämtning, säger Andreas Miller förbundsordförande Ledarna.

Jämfört med siffrorna från 2021 syns en svagt positiv utveckling när det gäller återhämtning för chefer inom kommunal och regional sektor. 2021 var antalet chefer som saknade tid för återhämtning 32,2 respektive 33,4 procent. 2022 var siffran 31,2 respektive 32,5 procent. En En tänkbar förklaring kan vara att pandemin är över.

– Arbetsgivare måste prioritera och synliggöra chefers arbetsmiljö och organisatoriska förutsättningar. Ett hälsosamt ledarskap är avgörande för att utveckla, behålla och framför allt rekrytera kompetens, särskilt i offentlig sektor, säger Andreas Miller förbundsordförande Ledarna.

Att prioritera ett hälsosamt ledarskap är avgörande för att utveckla och behålla kompetens inom alla verksamheter. Några konkreta åtgärder som bör vidtas:

  • Granska organisationen och de förutsättningar som cheferna arbetar under
  • Synliggör chefers arbetsmiljö och förebygg ohälsosam arbetsbelastning
  • Se över chefsuppdragen och avlasta chefer de uppgifter som inte hör till chefsuppdraget
  • Ge chefer tillgång till anpassade stödfunktioner och minska det administrativa ansvaret
  • Minska antalet medarbetare i orimligt stora medarbetargrupper
  • Se över processer och strukturer så att chefsuppdragen upplevs möjliga att hantera
  • Se till att chefer har tillgång till beslutsfattare på nästa nivå för dialog och informationsutbyte
  • Se till att ha en tydlig ersättare vid chefens frånvaro

Tid för återhämtning – statistisk sammanställning

Om undersökningen

Statistken kommer från Ledarnas löneenkät som gick ut till alla Ledarnas medlemmar under perioden oktober till november 2022. 22 500 medlemmar svarade på frågorna vilket är en svarsfrekvens på 25 procent.

Om Ledarna

Ledarna är Sveriges chefsorganisation med över 100 000 medlemmar – chefer i alla branscher och på alla nivåer. Hos oss får medlemmarna utveckling, råd och stöd i uppdraget som chef och kring den egna anställningen. Alltid med utgångspunkt i chefens individuella behov. Läs mer om Ledarna. Pressjour 08-598 99 333 eller pressjour@ledarna.se.