Fler nyheter
Pressmeddelande 18 oktober 2022

Tufft att vara chef i det nya normala arbetslivet

Distansarbetet är här för att stanna, men vad krävs för att det ska fungera? Fler än sex av tio chefer (64 %) tror att sammanhållningen mellan medarbetare och organisationskulturen påverkas negativt av distansarbetet. Hur påverkas organisationens förmåga till lärande, anpassning och förändring på längre sikt av distansarbetet? Sveriges chefsorganisation Ledarna har frågat 5 000 chefer om framtiden efter det nya normala.

Rapport: Framtiden efter det nya normala

Även om det varit många vars arbete förutsatt att man varit på plats blev pandemin ett storskaligt och ofrivilligt experiment i distansarbete. Nu står en stor del av Sveriges chefer inför nya önskemål och förväntningar från medarbetarna. Frågor som arbetsmiljö, kultur/teamarbete samt säkerhet kopplat till digitaliseringen är frågor som chefer nu måste hantera.

En återkommande observation är att många som har arbetat på distans under pandemin upplever att det fungerat bra och gärna vill fortsätta med det. Samtidigt kan bristen på social kontakt med kollegor påverka sammanhållningen, kulturen och arbetet negativt. När medarbetarna bara möts under planerade möten finns det en risk för att sammanhållningen påverkas negativt eller att det till och med skapas en vi-och-de-mentalitet mellan avdelningar eller team. Rapportens samlade bild är att nya förutsättningar krävs, inte bara för distansarbete utan också för organisationerna och inte minst för chefer på alla nivåer.

– En majoritet av cheferna upplever att deras arbete påverkats positivt av distansarbete, men de oroar sig för relationen till medarbetarna. De är också splittrade kring hur organisationens produktivitet påverkas av ökat distansarbete på lite längre sikt. De tror att distansarbete kommer att fortsätta att öka, både i omfattning och frekvens. Och de tror även att fler medarbetare kommer att vilja anpassa sina arbetstider individuellt i allt högre grad. Det ställer nya krav på strukturerade processer och ansvarsstruktur samtidigt som sammanhållning och organisationskultur utmanas, detta kräver kompetensutveckling och nya sätt att leda, säger Andreas Miller, förbundsordförande Ledarna.

Drygt hälften av de tillfrågade cheferna efterfrågar kompetensutveckling för att kunna leda på distans. Behoven varierar men det handlar om såväl ledarskap och digitala verktyg som regelverk och arbetsmiljöansvar. Inom tre år ser cheferna även ett behov av att investera i bred kompetensutveckling för att anställda ska kunna använda digitala verktyg och för att anpassa organisation och arbetssätt för att dra nytta av digitaliseringens fulla potential.

– Under pandemin tvingades vi att snabbt ställa om till en mer digital värld men mycket arbete återstår för att anpassa arbetsformer på ett hållbart sätt efter de nya verktygen. Hälften av cheferna tror att det digitala arbetet blir bestående. Men bara tre av tio upplever att det bidragit positivt till produktiviteten. Ännu färre upplever att anställda har fått tillräcklig utbildning i att använda de nya verktygen, det är ett bekymmer, säger Andreas Miller, förbundsordförande Ledarna.

Ett bekymmer som identifieras i rapporten är att knappt hälften av cheferna har individuella kompetensutvecklingsplaner för medarbetare och bara en fjärdedel uppger att det finns individuella planer för chefers kompetensutveckling.

– Chefers rätt att leda och fördela arbetet behöver stärkas, om de ska kunna leda i det som är det nya normala måste de få rätt förutsättningar. Det kommer att krävas kompetensutveckling, och en satsning på de digitala verktygen så att de uppfyller säkerhetskraven, säger Andreas Miller, förbundsordförande Ledarna.

Om Ledarna

Ledarna är Sveriges chefsorganisation med över 100 000 medlemmar – chefer i alla branscher och på alla nivåer. Hos oss får medlemmarna utveckling, råd och stöd i uppdraget som chef och kring den egna anställningen. Alltid med utgångspunkt i chefens individuella behov. Läs mer om Ledarna. Pressjour 08-598 99 333.