Fler nyheter
Pressmeddelande 2 december 2016

Vem tar över när chefen pensioneras?

Sveriges chefskår åldras, samtidigt som vi är mitt i ett paradigmskifte rörande strukturerna för anställningar och jobbformer. Den så kallade gig-ekonomin kommer att förändra arbetsmarknaden djupgående på ett sätt som ännu inte går att förutsäga. Ledarskapet kommer att bli viktigare än någonsin. I rapporten Att leda mot framtiden efterlyser Ledarna strategier för att rekrytera framtidens chefer.

– Ledarnas nya rapport visar att arbetsmarknaden, och därmed chefskapet, är i kraftig förändring, säger Annika Elias, Ledarnas ordförande. Vi behöver finna och stärka alla som vill och kan ta sig an uppgiften att leda.

Egenföretagandet ökar och det blir allt vanligare att medarbetare – inklusive chefer – arbetar under andra former än de traditionella tillsvidareanställningarna. Chefer får i större utsträckning arbetsledningsansvar för grupper där delar av eller hela medarbetarkåren har andra anställningar än de traditionella, där många gör kortare inhopp, så kallade ”gig”. Medarbetarna kan i högre grad än förut finnas i andra delar av världen. Detta skapar helt nya utmaningar för cheferna.

Åldrande chefskår

Samtidigt ser vi en åldrande chefskår, sex av tio chefer i Sverige är över 45 år, och 23 procent är över 55. Det är ingen nackdel med erfarenhet, och ingen ska diskrimineras från chefsuppdrag på grund av ålder. Men det gäller även för yngre, som behöver se förebilder i sin egen ålder för att chefsrollen ska kännas attraktiv. Det viktiga är att det finns återväxt och en strategi för rekrytering så att Sverige inte riskerar att stå ledarlöst.

Nya strategier för chefsrekrytering

För att hantera de kommande årens pensionsavgångar är det nödvändigt med en stark chefsåterväxt. Det kräver insatser för att förbättra rekryteringen, att se potentialen hos människor, även de som har ett annat utseende, annan bakgrund och erfarenhet än de som traditionellt identifierats som ”chefsämnen”.

– Bilden av vem som kan och vill bli chef måste breddas för att skapa mer utrymme för varierad kompetens, säger Annika Elias. Vi behöver fler förebilder och mer transparenta karriärvägar för dem som inte motsvarar dagens chefsnorm.

Fakta – chefskåren i Sverige

  • Sex av tio chefer är över 45 år.
  • 23 procent är över 55 - många går i pension under de närmaste 10-20 åren.
  • Nästan fyra av tio chefer inom kommuner och landsting är äldre än 55 år, att jämföra med cirka 20 procent i näringslivet.
  • I offentlig sektor är 58 procent av cheferna kvinnor, medan 70 procent av cheferna i det privata näringslivet är män.
  • Två av tre chefer män.
  • Inom exempelvis handeln är nära hälften av alla anställda kvinnor, men endast tre av tio chefer.

Läs Ledarnas framtidsrapport 2016

Om rapporten

Den demografiska statistiken i rapporten är baserad på uppgifter ur SCB:s register för yrkesstatistik.

För mer information

Cecilia Malmström, pressekreterare, telefon 073-152 97 40.

Om Ledarna

Ledarna är Sveriges chefsorganisation med över 100 000 medlemmar – chefer i alla branscher och på alla nivåer. Hos oss får medlemmarna utveckling, råd och stöd i uppdraget som chef och kring den egna anställningen. Alltid med utgångspunkt i chefens individuella behov. Läs mer om Ledarna. Pressjour 08-598 99 333.