Fler nyheter
Rapport 5 juli 2021

Ålderism utestänger chefstalanger

Kompetensförsörjning är en stor utmaning i såväl privata företag som i offentlig sektor. I en alltmer kunskapsintensiv ekonomi måste alla chefstalanger tas tillvara, oavsett deras ålder.
Ny rapport visar att diskriminering drabbar både äldre och yngre chefer.

Kompetensbristen hämmar verksamhetsutvecklingen och hotar konkurrenskraften. Trots det väljs personer systematiskt bort vid rekrytering på grund av ålder, samtidigt förväntas vi arbeta allt högre upp i åldrarna.

Svenska studier visar att sannolikheten att bli kontaktad av en arbetsgivare för rekrytering sjunker kraftigt redan vid 40-årsåldern. Men åldersdiskriminering drabbar inte bara äldre, även unga väljs bort, inte minst när de söker chefsjobb.

Rapporten visar även att det finns åldersstereotypa generaliseringar kring ålder och förmågor. Till exempel tros yngre ha lättare att ta till sig ny teknik och vara mer positiva till förändringar än äldre medarbetare. Äldre ska också vara mer lojal mot arbetsgivaren och ett större stöd för andra arbetskamrater än yngre kollegor. Svaren visar också på en fortsatt starkt förankrad pensioneringsnorm vid 65 års ålder.

Läs rapporten: Ålderism utestänger chefstalanger

Fakta ur rapporten

  • I genomsnitt upplever 1 av 4 chefer att de varit för unga eller för gamla vid en rekrytering eller befordran.
  • 1 av 5 chefer uppger att de valt bort en person vid rekrytering för att den ansetts vara för gammal.
  • Det verkar finnas en ”pensioneringsnorm” på 65 år.
  • Det är ovanligt med åtgärder på arbetsplatserna som underlättar för anställda, särskilt för chefer, att arbeta längre upp i åldrarna.
  • 21 procent av cheferna som är 60 år eller äldre upplever att de ansetts som för gamla vid en rekrytering eller befordran. Bland chefer i kunskapsintensiva branscher, oberoende av ålder, är andelen 18 procent.
  • Bland chefer som är 44 år eller yngre är andelen som uppger att de ansetts vara för unga vid en rekrytering eller befordran hela 29 procent. Bland offentligt anställda chefer, oberoende av ålder, är andelen 17 procent.
  • I genomsnitt upplever 1 av 10 chefer att de åldersdiskriminerats när det gäller möjligheter till kompetensutveckling. Chefer som upplevt att de ansetts vara för unga ungefär lika stor som andelen chefer som upplevt att de ansetts vara för gamla, 5 respektive 6 procent.

Summary in English

Report summary in English: Ageism excludes managerial talents

Om undersökningen

Rapporten är baserad på svaren i en undersökning som genomförts av Novus på Ledarnas uppdrag under september och oktober 2020. Undersökningen skedde i form av webbintervjuer som personer med chefsansvar i Ledarnas medlemspanel bjudits in att delta i. Novus har genomfört 1 504 intervjuer. Deltagarfrekvensen bland de inbjudna var 50 procent.