Fler nyheter
Rapport 31 maj 2023

Att vara chef – chefers utmaningar och arbetssituation 2023

Drygt 9 av 10 chefer upplever nästan alltid sitt arbete som meningsfullt. Det är dessutom en liten ökning från redan höga nivåer. Trots detta positiva resultat är det en något mindre andel, i jämförelse med år 2019, som skulle rekommendera andra att satsa på chefsyrket.

Detta är den tredje Att vara chef-rapporten som beskriver hur chefer upplever sin arbetssituation. De tidigare rapporterna publicerades år 2015 och 2019. En avgörande händelse som skett sedan förra rapporten är att vi upplevt en pandemi, vilket sannolikt förklarar vissa resultat.

Rapport: Att vara chef – chefers utmaningar och arbetssituation 2023

Exempelvis visar årets undersökning att en större andel chefer arbetar högst 45 timmar per vecka och att de i betydligt större utsträckning kan styra förläggningen av sin egen arbetstid. Andelen chefer som anser sig ha tillräckligt med tid för att utveckla verksamhet och medarbetare har också ökat något från 32 till 37 procent i jämförelse med år 2019.

På frågan om det får tillräckligt stöd i sin organisation när det gäller distans-/hybridledarskap uppger endast 32 procent att de får det i hög eller i ganska hög utsträckning. Liksom tidigare år är det inom arbetsrättsliga frågor som störst andel chefer får tillräckligt stöd i sin chefsroll (64 procent).

Chefer har fortsatt en relativt hög arbetsbelastning vilket gör att drygt 3 av 10 chefer inte hinner slutföra sina arbetsuppgifter. I gruppen unga chefer, upp till och med 35 år, är andelen signifikant större. Samtidigt uppger endast ungefär hälften av cheferna att de har tid till återhämtning efter intensiva arbetsperioder, att de kan lägga tankar på arbetet åt sidan under ledig tid samt har ork för att göra andra saker efter arbetsdagens slut.

Knappt 4 av 10 chefer har under det senaste året övervägt att lämna sitt nuvarande chefsuppdrag och ungefär lika många har aktivt sökt minst en annan tjänst under samma period.

Tips! Stäm av dina förutsättningar som chef med hjälp av Chefskompassen.

Om rapporten

Att vara chef beskriver hur chefer upplever sin arbetssituation. Ledarna genomför återkommande undersökningar som är ett av flera sätt att säkerställa aktuell kunskap om chefer och deras vardag samt för att följa förändringar över tid.

Under 2023 genomförde Novus på uppdrag av Ledarna en undersökning som syftar till att kartlägga chefers upplevelse av sin arbetssituation och organisatoriska förutsättningar för att hantera chefsuppdragen. 1 642 chefer svarade på frågorna. Denna rapport är en uppföljning av Att vara chef från 2019 och Att vara chef från 2015.

English summary

To be a manager – Managers’ work situation and challenges in 2023. A translated summary of the report.