Fler nyheter
Rapport 12 april 2024

Chefers egen arbetsmiljö – vem företräder chefen?

Psykisk ohälsa, främst stressrelaterad sådan, har ökat dramatiskt i arbetslivet. Det är en utveckling som också avspeglas bland chefer. Om Sveriges organisationer och företag ska kunna behålla och attrahera de bästa cheferna behöver chefsuppdragen vara långsiktigt hållbara.

Chefer har som regel ett delegerat ansvar för att se till att medarbetarna har en god arbetsmiljö, men glöms enligt Arbetsmiljöverket själva bort i det systematiska arbetsmiljöarbetet.

Ledarna har samma uppfattning om att chefer som arbetsgivarens företrädare riskerar att glömmas bort eller glömmer bort sig själva och sin egen arbetsmiljö. Skydds-/arbetsmiljöombud ska finnas på alla arbetsställen med minst fem arbetstagare. Frågan är om chefer ser dessa som företrädare när det gäller chefens egen arbetsmiljö?

Den undersökning som ligger till grund för rapporten har besvarats av nästan 20 000 chefer och syftar till att belysa:

  • hur chefer upplever sin egen organisatoriska och sociala arbetsmiljö,
  • i vilken utsträckning chefer pratar om sin egen arbetsmiljö, samt
  • vem eller vilka som företräder chefen när det rör chefens arbetsmiljö.

Läs hela rapporten (including summary in English): Chefers egen arbetsmiljö – vem företräder chefen?

Inspelat webbinarium 12 april 2024: Chefers egen arbetsmiljö – vem företräder chefen?

Några resultat ur rapporten

  • 21 procent av cheferna upplever sin arbetsmiljö som mycket bra, men det finns stora skillnader mellan olika sektorer
  • Kvinnor upplever i lägre utsträckning än män sin arbetsmiljö som mycket eller ganska bra
  • 70 procent av cheferna kan påverka sin egen arbetsmiljö i mycket eller i ganska hög utsträckning
  • 25 procent av cheferna pratar regelbundet om sin arbetsmiljö med sin närmaste chef
  • 23 procent av cheferna pratar sällan eller aldrig om sin arbetsmiljö med sin närmaste chef
  • 39 procent av cheferna uppger närmaste chef som en av dem som företräder dem avseende deras arbetsmiljö
  • 15 procent av cheferna uppger skyddsombud/skyddskommitté som en aktör som företräder dem avseende deras arbetsmiljö

Om undersökningen

Det statistiska underlaget i denna rapport är hämtat från Ledarnas löneenkät 2023 som kompletterats med ett antal temafrågor om chefens arbetsmiljö. Löneenkäten har en svarsfrekvens på 27 procent. I sammanställningen av svaren på temadelen av enkäten har vi exkluderat specialister och projektledare. Då återstår 21 430 respondenter. 93 procent av dessa (19 969 medlemmar), valde att svara på frågorna om chefens egen arbetsmiljö.

Frågorna besvarades under perioden 12 oktober till 15 november 2023.