Fler nyheter
Rapport 18 oktober 2022

Framtiden efter det nya normala

5 000 chefer svarar på hur distansarbetet, digitaliseringen, förändringsarbetet och innovationerna påverkar framtidens chefsjobb.

Chefer på alla nivåer spelar en nyckelroll i att omsätta idéer och strategier i daglig verksamhet. De driver den utveckling som tar oss in i framtiden. I rapporten Framtiden i det nya normala har vi sammanställt fler än 5 000 chefers svar hur de ser på sitt arbete och sina organisationer idag och de kommande tre åren. Hur påverkar distansarbetet, digitaliseringen, förändringsarbetet och innovationerna framtidens chefsjobb?

Rapporten svarar på frågor om:

Distansarbete och arbetsplatsen efter pandemin

Chefernas samlade prognos är att både omfattning och frekvens av distansarbete kommer att öka inom tre år. De tror också att fler anställda i högre grad kommer att anpassa sina arbetstider individuellt. Detta ställer nya krav på strukturerade processer och ansvarsstruktur samtidigt som sammanhållning och organisationskultur utmanas.

Digitalisering, cybersäkerhet och AI

Med ökad digitalisering ökar behovet av it- och cybersäkerhet, men cybersäkerhetsarbetet är redan på efterkälken. Färre än hälften av cheferna i undersökningen uppger att deras arbetsplatser har cybersäkerhetsregler för anställda eller en strategi för cybersäkerhetsarbetet. Endast tre av tio chefer uppger att anställda har fått utbildning inom cybersäkerhet och endast en femtedel har haft övningar för att hantera cybersäkerhetsincidenter på arbetsplatsen. Cyberangrepp blir allt vanligare och därför är det viktigt för chefer att förstå och hantera riskerna.

Förändringsarbete och innovation

Organisationsförändringar är ett sätt för organisationer att anpassa sig till förändringar i omvärlden, men för att det ska fungera måste förändringsarbetet koordineras. Drygt fyra av tio chefer upplever inte att organisationsförändringar i deras organisationer är välförankrade och en dryg tredjedel upplever inte att organisationsförändringar är kopplade till tydliga och uttalade mål. Utan gemensamma förväntningar och förankring riskerar förändringsarbetet att bidra till mer friktion än lärande.

Kompetensförsörjning

Det finns ett tydligt och växande behov av kompetensutveckling för chefer. Nästan en femtedel upplever att andra chefer på deras nivå i deras bransch saknar tillräcklig kompetens för chefsjobbet och mer än en fjärdedel tror att kompetensutvecklingsbehovet bland chefer kommer att växa markant kommande tre år.

Framtidens chefsjobb

Cheferna förutser att de kommer att lägga mer av sin arbetstid på administration och uppföljning, coachning och utveckling av medarbetare samt strategiskt arbete. Resultatet antyder antingen att chefsjobben är på väg att renodlas mot dessa områden, eller så beskriver cheferna ökade förväntningar på att de ska hinna med mer av allt – en ekvation som inte går ihop.

Om undersökningen

Chefer har en nyckelroll i att omsätta idéer och strategier i sin verksamhet. De driver utvecklingen som tar oss in i framtiden. Den här rapporten sammanställer över 5 000 chefers svar hur de ser på sitt arbete och sina organisationer idag samt vad de tror om utvecklingen i framtiden. Undersökningen genomfördes av Novus och bygger på webenkätsvar som samlades in under februari 2022. Resultatet består av 5 243 enkätsvar, vilket motsvarar en deltagarfrekvens på 14 procent. Det är andra gången Ledarna genomför sin stora framtidsundersökning som initierades 2019. Data samlades in i pandemins slutskede, men viss osäkerhet rådde fortfarande om restriktioner och den omedelbara framtiden, något som ska beaktas i läsningen av resultatet.