Fler nyheter
Rapport 10 maj 2020

I förändringens riktning

Som enskild chef kan det vara svårt att se stora förändringar medan de pågår, men ett stort antal berättelser från chefer kan peka ut förändringens riktning. Utgångspunkt för rapporten är att vi tillsammans kan skapa en bild av framtiden.
Sveriges chefer om nuläge och framtid.

Rapporten baseras på en undersökning från 2019 med enkätsvar från över 5 000 chefer i Sverige och är därmed en av de mest omfattande genomlysningar av tillståndet på den svenska arbetsmarknaden som gjorts – och ger ett unikt perspektiv på stora pågående strukturomvandlingar av svenskt arbetsliv. Rapporten visar bland annat hur chefer ser på att distansarbeta.

Rapport: I förändringens riktning – Sveriges chefer om nuläge och framtid

Några av slutsatserna i rapporten:

  • Nästan hälften av cheferna, 47 procent, anser att deras arbetsplats har en centraliserad och hierarkisk ledningsstruktur idag och att en nästan lika stor andel, 44 procent, tror inte att ledningsstrukturen kommer att bli plattare inom tre år.
  • Chefer tror att framtidens arbetsplats kommer att vara mer flexibel och annorlunda organiserad än vad den är idag, men det handlar om en gradvis långsam snarare än en snabb revolutionerande förändring.
  • Mer än fyra av tio chefer, 42 procent, uppger att ett mer flexibelt arbetsliv leder till ökad stress på arbetsplatsen. Stress följer bland annat av att gamla regelverk tillämpas på nya arbetsförhållanden. Vi ser en framväxt av det gränslösa arbetet, det vill säga att uppdelningen mellan arbetsliv och privatliv blir allt mindre tydlig.
  • En sund organisationskultur kan bidra till att hålla ihop en organisation med flexibelt arbete och distansarbete. 88 procent av cheferna instämmer i att organisationskulturen kommer att bli en allt viktigare framgångsfaktor för deras organisationer.
  • Var fjärde chef förväntar sig att antalet chefer på deras arbetsplats kommer att öka.
  • Chefernas kompetens och kompetensutveckling behöver stärkas för att hantera organisationer i förändring. 51 procent tror att behovet av vidareutbildning för chefer kommer att öka markant inom tre år.

Chefernas sammanlagda svar i undersökningen om förändringar i ledningsstruktur och arbetsformer ger en indikation om var de kollektivt uppfattar att förändringsbehovet är som störst. Den bild som framträder är anmärkningsvärt samstämmig oavsett chefsnivå och organisation.

Pressmeddelande: Ny framtidsrapport från Ledarna: Så ser cheferna på distansarbete i framtiden

Artikel i DN: Ledarnas expert: Chefer ska ha koll – inte kontrollera