Fler nyheter
Remissvar 15 oktober 2018

Yttrande: En effektivare kommunal räddningstjänst

(SOU 2018:54) Ju2018/03485/L4: Ledarna tillstyrker förslagen i kap 6.8 samt 9.5. Det är bra att förtydligande görs i lagen om skydd mot olyckor som innebär att räddningsledningen fattar beslut vid räddningsinsatser och att denna rätt kan delegeras till räddningsledare.

Justitiedepartementet, 103 33 Stockholm

Ledarna är Sveriges chefsorganisation, med ca 90 000 medlemmar och är den första organisation i Sverige som bildades av chefer för chefer. Detta skedde år 1905. Grundidén är lika giltig nu som då: chefer hjälper chefer till framgång.

Hos oss får chefer stöd både i rollen som chef och som anställd – ett dubbelt perspektiv som bara Ledarna erbjuder. Vi stärker den enskilde chefen genom att utgå från individuella behov och önskemål. Vi gör chefer säkrare och mer framgångsrika i sitt ledarskap. Vi arbetar för att chefer ska ha avtal och villkor som är väl anpassade för chefsrollen. Vi för också chefers talan i samhällsdebatten och lyfter fram ledarskapets betydelse.

Ledarna är politiskt obundet, men tvekar inte att driva sakpolitiska frågor som har ett uttalat chefsintresse.

Ledarna är den enda fackliga organisation som arbetar bara för chefer. Det betyder att intressekonflikter i perspektivet chefer och övriga anställda inte uppstår. Därför kan vi alltid vara lojala med chefers intressen och ha chefsfokus i allt vi gör.

Ledarna har beretts tillfälle att yttra sig över betänkandet En effektivare kommunal räddningstjänst (SOU 2018:54).

Ledarna har valt att endast lämna synpunkter på de delar i betänkandet som innehåller förslag som har särskild betydelse för chefer.

Sammanfattning

Ledarna tillstyrker förslagen i kap 6.8 samt 9.5. Det är bra att förtydligande görs i lagen om skydd mot olyckor som innebär att räddningsledningen fattar beslut vid räddningsinsatser och att denna rätt kan delegeras till räddningsledare. Det är också angeläget att se över utbildningssystemet för ledningsfunktioner inom kommunal räddningstjänst.

6.8 Räddningschefens och räddningsledarens roller och befogenheter förtydligas

Det är bra att förtydligande görs i lagen om skydd mot olyckor som innebär att räddningsledningen fattar beslut om att en räddningsinsats ska inledas samt att besluten vid räddningsinsatser kan delegeras till räddningsledare. Det finns dock risk för missförstånd när lagtexten ändras från räddningsledare till räddningsledningen. För att minska otydligheten i 3 kap 8 § föreslås följande tillägg: Räddningsledningen beslutar om en räddningsinsats ska inledas. I samband med detta ska även en räddningsledare utses.

9.5 Utbildning till räddningschef och räddningsledare ska utredas

Det är angeläget att se över utbildningssystemet för ledningsfunktioner inom kommunal räddningstjänst. Det är positivt om Myndigheten för samhällsskydd och beredskap får uppdrag att utreda certifiering av räddningsledare, räddningschef samt annan ledningspersonal.

Ledarnas branschförening Ledarna inom räddningstjänsten bör ingå i ett framtida utbildningsråd.

Ledarna – Sveriges chefsorganisation

Andreas Miller, ordförande
Sara Kullgren, chefsjurist