Fler nyheter
Remissvar 15 januari 2021

Yttrande: Förslag på Arbetsmiljöverkets föreskrifter och allmänna råd i en ny struktur

2019/072424: Ledarna avstyrker förslaget till ny struktur för Arbetsmiljöverkets föreskrifter och allmänna råd. Det är viktigt att föreskriftstext är tydlig och klar eftersom underlåtenhet att tillämpa en arbetsmiljöregel kan leda till straffrättsligt ansvar för chefen.

Ledarna är Sveriges chefsorganisation, med fler än 95 000 medlemmar och är den första organisation i Sverige som bildades av chefer för chefer. Detta skedde år 1905. Grundidén är lika giltig nu som då: chefer hjälper chefer till framgång.

Hos oss får chefer stöd både i rollen som chef och som anställd – ett dubbelt perspektiv som bara Ledarna erbjuder. Vi stärker den enskilde chefen genom att utgå från individuella behov och önskemål. Vi gör chefer säkrare och mer framgångsrika i sitt ledarskap. Vi arbetar för att chefer ska ha avtal och villkor som är väl anpassade för chefsrollen. Vi för också chefers talan i samhällsdebatten och lyfter fram ledarskapets betydelse.

Ledarna är politiskt obundet, men tvekar inte att driva sakpolitiska frågor som har ett uttalat chefsintresse.

Ledarna är den enda fackliga organisation som arbetar bara för chefer.

Ledarna – Sveriges chefsorganisation (Ledarna) företräder fler än 95 000 chefer och tecknar kollektivavtal för chefer i alla sektorer och på alla nivåer. Trots att chefen är arbetsgivarens företrädare i arbetsmiljöarbetet är Ledarna inte en del av Arbetsmiljöverket samrådsgrupp. Ledarna har dock beretts tillfälle att lämna synpunkter på förslaget på Arbetsmiljöverkets föreskrifter och allmänna råd i en ny struktur.

Ledarna lämnar synpunkter ur ett chefsperspektiv. Ytterligare synpunkter lämnas för offentlig sektor genom OFR offentliganställdas förhandlingsråd och för privat sektor genom Förhandlings- och samverkansrådet PTK, där Ledarna är medlem.

Sammanfattning

Ledarna avstyrker förslaget till ny struktur för Arbetsmiljöverkets föreskrifter och allmänna råd.

Eftersom chefen är arbetsgivarens företrädare och därmed har ansvar att vidta alla åtgärder som behövs för att förebygga ohälsa eller olycksfall är det en angelägen fråga för Ledarna hur arbetsmiljöreglerna utformas och presenteras.

Det är viktigt att föreskriftstext är tydlig och klar eftersom underlåtenhet att tillämpa en arbetsmiljöregel kan leda till straffrättsligt ansvar för chefen. Reglerna behöver vara handlingsdirigerande så att den som ska följa dem kan bedöma om tillräckliga åtgärder vidtagits för att följa reglerna.

Ledarna anser inte att den föreslagna strukturen uppfyller dessa krav. Förslaget kommer inte göra det enklare för chefen att hitta rätt eller lättare att förstå reglerna.

Ledarna saknar också tydliggörande av samverkans betydelse och vikten av arbetstagarens aktiva medverkan som förutsättningar för ett framgångsrikt arbetsmiljöarbete.

Den nya regelstrukturen

Ledarna konstaterar att remissen är enormt omfattande och att det därför inte finns resurser att gå igenom förslaget på detaljnivå.

Ledarna välkomnar ambitionen att det ska bli enklare för arbetsgivare och andra som berörs av föreskrifterna att hitta rätt och förstå vilka föreskrifter som gäller för dem och att det ska bli lättare att förstå reglerna.

Ledarna delar dock inte uppfattningen att denna ambition uppnås med förslaget. En chef måste fortfarande tillämpa ett stort antal föreskrifter fördelade i olika häften, i flera avdelningar och kapitel.

Ett alternativt sätt att strukturera föreskrifterna, och sannolikt mer användarvänligt, vore en uppdelning efter verksamhet/arbetsplats. Även om en och samma föreskrift skulle förekomma i flera verksamheter/arbetsplatser skulle tillgängligheten öka.

Förtydligande av ensamföretagares ansvar

Ett av målen i arbetet med att ta fram en ny regelstruktur har varit att göra det lättare att förstå vem reglerna riktar sig till. I de nya förslagen till föreskrifter har upplysningsparagrafer lagts in där det framgår vilka paragrafer ensamföretagare omfattas av.

För att göra det lättare för ensamföretagare att bära ansvaret anser Ledarna att en särskild del i del 1 hade kunnat delas upp för dessa – ”jag är ensamföretagare och ska följa reglerna i del 1”.

Allmänna råd

Många chefer behöver vägledning och stöd i hur man konkret ska gå tillväga för att utföra arbetsmiljöuppgifterna.

Ledarna anser att när allmänna råd tas bort, som ska ge generella rekommendationer hur någon kan eller bör handla i ett visst hänseende för att uppfylla en bestämmelse, försvåras chefens uppdrag att vidta alla åtgärder som behövs för att förebygga att arbetstagaren utsätts för ohälsa eller olycksfall. Så länge föreskrifterna är på en övergripande nivå är de allmänna råden nödvändiga komplement.

När det gäller kvarvarande allmänna råd är Ledarna positiva till att de allmänna råden placerats i direkt anslutning till den paragraf som de hör till.

Språkbearbetning

Enligt Ledarnas bedömning finns arbete kvar att göra vad gäller den språkliga utformningen.

Arbetsmiljölagen är en utpräglad ramlag. Den upptar de grundläggande reglerna för arbetsmiljöns beskaffenhet. Till lagen ansluter arbetsmiljöförordningen (1977:1166) som innehåller bemyndiganden för Arbetsmiljöverket att meddela föreskrifter om de närmare krav som ska uppfyllas i arbetsmiljöhänseende. Arbetsmiljölagen, arbetsmiljöförordningen och Arbetsmiljöverkets föreskrifter utgör en helhet.

Av arbetsmiljölagens inledande paragraf, 1 kap 1 §, framgår att lagens ändamål är att förebygga ohälsa och olycksfall i arbetet samt att även i övrigt uppnå en god arbetsmiljö.

Ledarna menar att det är olyckligt att föreskrifternas syfte avviker från arbetsmiljölagens ändamål – ”Syftet med dessa bestämmelser är att förebygga ohälsa och olycksfall i arbetet samt uppnå en tillfredsställande arbetsmiljö.” Om ingen skillnad avses bör samma uttryck användas, annars bör det preciseras på vilket sätt föreskrifternas krav avviker från lagens.

Även i inledningen till respektive häfte finns variationer i syftet såsom förbygga ohälsa och olycksfall och förebygga ohälsa och olyckor.

Introduktion till Arbetsmiljöverkets regler

Ledarna har följande övergripande synpunkter på introduktionen.

Arbetsmiljöregler

Arbetsmiljölagen, arbetsmiljöförordningen och Arbetsmiljöverkets föreskrifter utgör en helhet. Ledarna förordar därför att syftet med arbetsmiljöreglerna beskrivs enligt arbetsmiljölagens ändamål – att förebygga ohälsa och olycksfall samt att även i övrigt uppnå en god arbetsmiljö, istället för att skapa nya uttryck. Ledarna ifrågasätter att syftet med reglerna på arbetsmiljöområdet är att arbetsförhållandena ska möjliggöra personlig och yrkesmässig utveckling.

Eftersom arbetsgivaren ska vidta alla åtgärder som behövs för att förebygga att arbetstagaren utsätts för ohälsa eller olycksfall borde detta var en tydlig utgångspunkt i introduktionen. Därefter bör tydliggöras att ansvaret för att uppnå en god arbetsmiljö förutsätter samverkan mellan arbetsgivare och arbetstagare.

Introduktion borde också inledningsvis notera att Arbetsmiljöverkets regler också handlar om vissa produkter på marknaden. Dessa regler skiljer sig alltså från övriga arbetsmiljöregler eftersom de inte syftar till att förebygga ohälsa eller olycksfall i arbetet.

Skyddsombuden ska ges möjlighet att vara med i arbetsmiljöarbetet

För att åstadkomma en god arbetsmiljö ska arbetsgivare och arbetstagare samverka
(3 kap 1 a § arbetsmiljölagen). Av 3 kap 4 § arbetsmiljölagen framgår att arbetstagaren ska medverka i arbetsmiljöarbetet och delta i genomförandet av de åtgärder som behövs för att åstadkomma en god arbetsmiljö.

Eftersom samverkan och arbetstagarens aktiva medverkan är så viktiga förutsättningar för ett framgångsrikt arbetsmiljöarbete anser Ledarna att detta ska framgå av introduktionen. Den föreslagna rubriken skulle kunna bytas mot ”Arbetstagarnas roll i arbetsmiljöarbetet” och en inledande text finnas med hänvisning till ovan nämnda paragrafer.

Grundläggande arbetsmiljöregler vid planering, projektering och samordning – för dig som är byggherre, projektör eller byggarbetsmiljösamordnare

Trots att samverkan mellan arbetsgivare och arbetstagare är centralt i arbetsmiljölagen saknas samverkansperspektivet helt i förslaget till föreskrifter.

Mot bakgrund av det individuella straffrättsliga ansvaret anser Ledarna att det inte är acceptabelt att flera av reglerna är generella och därmed otydliga. Det leder till att det är svårt att veta när de som är ansvariga gjort tillräckligt.

Konsekvensutredningen

Ledarna anser att uppskattningen av kostnaderna för genomförandet av föreslagen förändring av regelstrukturen är alldeles för låg. En analys av nyttan av förändringarna i förhållandet till kostnaderna saknas. Utbildningsbehovet för chefer synes underskattat. Omfattande resurser kommer behöva avsättas för information och kunskapsuppbyggnad på arbetsplatserna.

Ledarna – Sveriges chefsorganisation

Andreas Miller, förbundsordförande
Sara Kullgren, chefsjurist