Fler nyheter
Remissvar 30 juni 2015

Yttrande: Matchningsanställningar – nya vägar till jobb

(A 2014:D): Ledarna uppfattar det som positivt att den nuvarande sysselsättningsfasen ersätts av arbete med lön och delar utredarens bedömning att denna insats kan komma att förbättra träffsäkerheten i matchningen. Ledarna menar dock att en översyn av hela systemet av subventionerade anställningar behövs.

Arbetsmarknadsdepartementet, 103 33 Stockholm

Ledarna är Sveriges chefsorganisation med fler än 90 000 medlemmar – chefer i alla branscher och på alla nivåer. Hos oss får medlemmarna utveckling, råd och stöd i uppdraget som chef och kring den egna anställningen. Alltid med utgångspunkt i chefens individuella behov. Med ett medlemskap som sträcker sig från fackliga tjänster till ledarskapsutveckling gör vi chefer tryggare och mer framgångsrika i sitt ledarskap. Vi för också chefers talan i samhällsdebatten och verkar för att synliggöra ledarskapets värde.

Alla vinner på ett bra ledarskap – vi jobbar för att Sverige ska ha världens bästa chefer.

Ledarna har beretts tillfälle att yttra sig över utredningen om Matchningsanställning (A 2014:D). Utredningen har utrett förutsättningarna för att införa ett nytt arbetsmarknadspolitiskt program, s.k. matchningsanställningar, för långtidsarbetslösa.

  • Ledarna uppfattar det som positivt att den nuvarande sysselsättningsfasen ersätts av arbete med lön och delar utredarens bedömning att denna insats kan komma att förbättra träffsäkerheten i matchningen. Ledarna menar dock att en översyn av hela systemet av subventionerade anställningar behövs.
  • Under förutsättning att matchningsföretaget tillhandahåller nödvändigt stöd till individ och kundföretag, bland annat genom handledning, bedöms förslaget kunna öka chefernas förutsättningar i kundföretagen att hyra in och sedan rekrytera personer som varit arbetslösa under mycket lång tid.

Ytterligare ett arbetsmarknadspolitiskt program

Förslaget innebär att ytterligare en form av lönestöd införs. Ledarna förordar en översyn av hela systemet av subventionerade anställningar eftersom antalet program begränsar chefens möjlighet att urskilja användbarheten av de olika stödformerna och möjligheten för de aktuella grupperna att komma ifråga därmed minskar. Det är också olyckligt att den föreslagna insatsen överlappar andra insatser för målgruppen.

Kompetensutveckling

Ledarna ser det som positivt om de kortare utbildningsinsatserna kan stötta såväl individens behov av som arbetsplatsens krav på kompetens. För att syftet att hitta nya vägar till arbete för individer som varit arbetslösa långa perioder ska uppfyllas förutsätts att dessa kompetensutvecklingsinsatser genomförs i nära samråd med kundföretaget.

Stöd och matchning

För att chefer i kundföretag ska kunna hyra in dessa personer krävs att matchningsaktörens arbete att stärka individerna, tillhandahålla kompetensutvecklande insatser och bistå med både praktiskt och socialt stöd på arbetsplatsen fungerar. Det är också viktigt att chefen på kundföretaget får nödvändig stöttning från matchningsaktören, bland annat genom handledning av individen på arbetsplatsen eller utbildning av arbetsledaren hos kundföretaget i handledarskap. Handledning bedöms vara en nödvändig förutsättning för att syftet att ta tillvara varje individs arbetsförmåga uppnås.

Ledarna – Sveriges chefsorganisation

Annika Elias, ordförande
Sara Kullgren, chefsjurist