Fler nyheter
Remissvar 28 september 2022

Yttrande: Rätt och rimligt för statligt anställda

SOU 2022:8: Ledarna ställer sig bakom det yttrande som OFR (OFR/S,P,O) lämnat. Ledarna vill dock, som enda fackförbund bara för chefer, komplettera yttrandet.

Ledarna är Sveriges chefsorganisation, med fler än 95 000 medlemmar och är den första organisation i Sverige som bildades av chefer för chefer. Detta skedde år 1905. Grundidén är lika giltig nu som då: chefer hjälper chefer till framgång.

Hos oss får chefer stöd både i rollen som chef och som anställd – ett dubbelt perspektiv som bara Ledarna erbjuder. Vi stärker den enskilde chefen genom att utgå från individuella behov och önskemål. Vi gör chefer säkrare och mer framgångsrika i sitt ledarskap. Vi arbetar för att chefer ska ha avtal och villkor som är väl anpassade för chefsrollen. Vi för också chefers talan i samhällsdebatten och lyfter fram ledarskapets betydelse.

Ledarna är politiskt obundet, men tvekar inte att driva sakpolitiska frågor som har ett uttalat chefsintresse.

Ledarna är den enda fackliga organisation som arbetar bara för chefer.

Ledarna är en väletablerad arbetstagarorganisation på svensk arbetsmarknad och avtalspart i ett 80-tal kollektivavtal på central nivå med arbetsgivarorganisationer som ofta är bundna av kollektivavtal med flera tjänstemannaorganisationer. Eftersom uppdraget som chef skiljer sig från andra anställdas har vi har valt att inte tillhöra någon centralorganisation. Ledarna är sedan bildandet medlem av Förhandlings- och samverkansrådet PTK. Ledarna är också medlemmar i OFR Offentliganställdas förhandlingsråd och har kollektivavtal för såväl kommun- och regionsektorn som den statliga sektorn. Finansdepartementet har berett de statliga förbudsområdena inom OFR (OFR/S,P,O) tillfälle att yttra sig över betänkandet. Ledarna är medlem i OFR/ S,P,O och ställer sig bakom det yttrandet. Ledarna vill dock, såsom det enda fackförbundet bara för chefer, lämna följande kompletterande yttrande med särskilda synpunkter ur chefsperspektiv.

5 Avstängning av statligt anställda

Ledarna avstyrker förslagen

Det finns inget behov av ytterligare möjligheter till avstängning. Den befintliga kollektivavtalsregleringen är väl avvägd.

En avstängning innebär en mycket ingripande åtgärd eftersom den anställde blir helt avstängd från arbetsplatsen. För den som är chef innebär en avstängning i praktiken att det inte är möjligt att återgå i anställning, även om avstängningsbeslutet vilat på felaktiga ställningstaganden.

För det fall den befintliga kollektivavtalsregleringen förs in i lag behöver en rätt till skadestånd för felaktig avstängning införas. Risken för skadestånd behövs för att betona vikten av väl övervägda avstängningsbeslut.

Självklart ska arbetstagaren behålla sin lön och andra anställningsförmåner under avstängningen även om arbetstagaren inte utför något arbete eller får ändrade arbetsuppgifter.

7 Myndighetschefers villkor

7.5 Anställningsvillkor som bör gälla i samband med att en myndighetschef förflyttas

Ledarna avstyrker förslaget

Utredningen föreslår att en anställning som myndighetschef bör vara tidsbestämd. En konsekvens av detta är att anställningen inte ensidigt kan avslutas under den avtalade tiden.

Anställningsavtal bygger på en ömsesidig överenskommelsen. Den som har en tidsbegränsad anställning har som anställningsskydd att anställningen, och dess villkor, gäller under den angivna tiden.

Av 33 § andra stycket lagen om offentlig anställning (LOA) framgår att en myndighetschef kan förflyttas till en annan statlig anställning under pågående anställningstid. En sådan förflyttning får bara ske om det är påkallat av organisatoriska skäl eller annars är nödvändigt av hänsyn till myndighetens bästa.

Det måste anses vara en rimligt följd av det ursprungliga anställningsavtalet att villkoren inte försämras efter en förflyttning som chefen inte kan motsätta sig. Det är upp till arbetsgivaren att se till att det arbete som utförs efter förflyttningen motsvarar den lön man tidigare kommit överens om.

Ledarna – Sveriges chefsorganisation

Andreas Miller, förbundsordförande
Sara Kullgren, chefsjurist