Fler nyheter
Remissvar 31 mars 2015

Yttrande: Ytterligare en månad inom föräldrapenningen reserveras för vardera föräldern

(Ds 2015:8): Ledarna tillstyrker förslaget om att införa en tredje reserverad månad för vardera föräldern inom föräldrapenningen.

Ledarna – Sveriges chefsorganisation organiserar drygt 92 000 chefer i alla branscher och på alla nivåer.

Ledarna inkommer här med yttrande över DS 2015:8, trots att Ledarna inte särskilt beretts tillfälle till detta.

  • Ledarna tillstyrker förslaget om att införa en tredje reserverad månad för vardera föräldern inom föräldrapenningen.
  • Ledarna tillstyrker därmed även förslaget om att minska antalet dagar med jämställdhetsbonus.

Ledarna anser att en stor utmaning i synen på vem som kan och vill bli chef är att kvinnor i dag tar ut merparten av föräldraförsäkringen. För att kvinnor ska ses som chefstalanger och rekryteras i samma utsträckning som män behöver föräldraskap och föräldraledighet förknippas med både kvinnor och män.

9 av 10 kvinnor som är chefer väljer att stanna hemma längre än 6 månader vid föräldraledighet. Knappt 1 av 10 män väljer att vara lediga från chefsjobben mer än 6 månader (Rapport Jämställdhet – Ledarna, Novus, mars 2011).

Den sneda fördelningen av uttaget av föräldraförsäkringen påverkar i stor utsträckning förväntningarna och synen på kvinnors och mäns val av karriär. Det får oss att se chefspotential utifrån kön, inte kompetens.

Föräldraförsäkringen har betydelse både för kvinnors deltagande i arbetslivet och för deras framtida löne-, karriärs- och pensionsutveckling. Studier visar att ekonomiska incitament att öka pappornas uttag av ledigheten har liten påverkan på fördelningen.

Genom att öka antalet dagar i föräldraförsäkringen som är knutna till individen istället för familjen minskar förväntningarna på att kvinnor automatiskt tar ut hela eller merparten av föräldraledigheten. En mer individualiserad försäkring med en mindre sned fördelning av föräldradagarna som resultat bidrar till att gamla föreställningar om hur chefer i allmänhet och män i synnerhet bör ta ut föräldraledighet luckras upp. På så sätt ökar allas möjligheter att göra individuella val, både hemma och på arbetsplatsen.

Ledarna anser därför att en mer individualiserad föräldraförsäkring är ett viktigt steg för att öka kvinnors möjlighet till chefskarriär och jämställdheten i samhället i stort.

Ledarna – Sveriges chefsorganisation

Annika Elias, ordförande