Smarta mål och beteendemål

Med relevanta och gemensamma mål skapas fokus och riktning i verksamheten.

Ta reda på vilka mål som är relevanta genom att utgå från vad som är viktigt att följa upp i verksamheten för att den ska utvecklas i rätt riktning. Vissa kan bli gemensamma mål, andra kan sättas på respektive medarbetare.

Det finns olika typer av mål. Två av de vanligaste typerna är så kallade ”smarta mål” och beteendemål.

Kännetecknande för ett smart mål

Ett smart mål kännetecknas av att det är:

 • Specifikt
 • Mätbart
 • Accepterat
 • Realistiskt
 • Tidsbundet

Specifikt handlar om att det ska vara tydligt och avgränsat. Mätbart handlar om att du redan i förväg bestämmer hur du ska veta om målet är uppnått eller inte. De som förväntas jobba mot målet behöver acceptera och förstå det, och känna att det är möjligt att uppnå. Det ska också vara tydligt inom vilken tid målet ska vara uppfyllt.

Ett exempel: ”Produktionstiden för produkt X ska förkortas med 20 procent jämfört med 1 januari i år. Målet ska vara uppfyllt 1 januari nästa år. Produktionstiden mäts via Y-rapporten.”

Fördelen med att följa smartmodellen är att målen du sätter blir lätta att förstå och möjliga att uppnå. Det blir också tydligt vilket mätvärde som ska användas för att se om ni uppnått målet.

En nackdel med smarta mål är att enskilda medarbetare kan ha svårt att koppla den typen av mål till sitt arbete. Det kan vara omöjligt att veta hur en enskild medarbetare har bidragit till ett uppnått verksamhetsmål. Därför kan det vara mer motiverande för medarbetarna att använda beteendemål. 

Beteendemål – en annan smart metod

Beteendemål beskriver konkret vad var och en behöver göra för att verksamheten ska utvecklas i rätt riktning. Relevanta beteendemål kan utgå från verksamhetens värderingar och kan vara en del av lönekriterierna.

De beteenden som behöver följas upp behöver vara tydligt preciserade. De ska vara specifika och gå att observera. Man ska också kunna mäta det mål man definierat.

Ett exempel: För att främja verksamhetens utveckling vill vi ha ett öppnare klimat, där medarbetarna bidrar med sina idéer i större utsträckning. Ett beteendemål som är observerbart och mätbart är att en medarbetare ska bidra med minst två egna idéer på varje månadsmöte.

Börja med att ta reda på vilka beteenden som ni vill och behöver följa upp. Prioritera de mål som har störst påverkan för att uppnå er strategi och verksamhetsplan.

Du behöver också tillsammans med den eller de som ska jobba mot målen, komma fram till ett mätvärde som kan visa er om målet är uppnått eller inte efter en bestämd tid.

Beteendemålen sätts alltid på individnivå, men kan också gälla för en hel grupp eller arbetsplats. De kan stötta den personliga utvecklingen såväl som verksamhetens.

Fördelen med beteendemål kontra smarta mål

När målet är kopplat till ett beteende, blir det tydligt vad var och en behöver göra, eller ändra på, för att ni tillsammans ska nå dit ni vill. Istället för att fokusera på ett resultatinriktat mål, som kan påverkas av många olika faktorer, fokuserar var och en på sin egen roll i utvecklingen.

Uppföljning

Kom överens om avstämningstillfällen när målen följs upp.

I uppföljningen lär ni er av era framgångar och motgångar, och kan justera mål och arbetssätt för att utvecklingen ska gå i rätt riktning.

Tips inför uppföljning

Ett bra sätt att utvärdera och följa upp är att ställa frågor kring målen, tidplanen, resurser och vad som varit lätt eller svårt.

Exempel på frågor:

 • Nådde vi våra mål? Vad har vi lärt oss på vägen?
 • Vad har fungerat bra i arbetet? Vad behöver ändras?
 • Hur fungerade fördelningen av ansvar och befogenheter?
 • Vilken skillnad har vi gjort för omvärlden? Vilket värde har vi skapat?
 • Vad har jag lärt mig? Hur har jag vuxit?
 • Vilket stöd behöver du från mig för att nå dina mål?