Verksamhetsplan

En väl genomförd verksamhetsplanering ger energi och fokus. Den ska skapa en känsla av att det vi gör bidrar till helheten och organisationens övergripande syfte.

Det som händer under själva planeringen – kunskapsutbytet, prioriteringarna och diskussionerna – är många gånger viktigare än den färdiga verksamhetsplanen.

Verksamhetsplanering med dina medarbetare

Eftersom du och dina medarbetare skapar verksamhetsplanen tillsammans, tar ni ett gemensamt ägarskap för den. Ni tar vara på allas kunskaper och perspektiv i planeringen, och ökar samtidigt medarbetarnas förståelse för verksamhetens riktning och mål. Det skapar engagemang och motivation.

Verksamhetsplanens detaljnivå

Bestäm i förväg hur detaljerad verksamhetsplanen ska vara. En långsiktig plan behöver vara mer övergripande. Saker förändras och aktiviteterna kommer behöva anpassas efter de nya förutsättningar, krav och idéer som kommer längs vägen. En övergripande plan, där ramarna är tydliga men detaljerna inte är helt och hållet utformade, lämnar utrymme för anpassningar i en kontinuerlig dialog med dina medarbetare och din chef.

En alltför detaljerad plan på lång sikt blir mindre användbar, eftersom justeringarna blir för omfattande och planen blir svår att följa upp.

När organisationen kräver en detaljerad plan

I vissa verksamheter förväntas eller krävs att varje del av verksamheten detaljplanerar även på lång sikt. Det sättet att leda verksamhet kan vara väldigt utmanande med tanke på omvärldens snabba förändringstakt. Om du jobbar i en sådan organisation behöver du ha en dialog med din chef, där du kan förklara och be om stöd för eventuella frånsteg från strategin och planen.

Exempel på innehåll i en verksamhetsplan

Verksamhetsplanen kan innehålla:

  • Hur er del av verksamheten ska bidra till vision och strategi. 
  • Verksamhetens mål.
  • Hur budgeten ska fördelas.
  • Hur planen ska följas upp för att kunna anpassa och säkerställa kvaliteten.
  • En övergripande aktivitetsplan med ansvarsfördelning.

Läs mer om att sätta och följa upp Smarta mål och beteendemål.