Verksamhetsstrategi

En verksamhetsstrategi ska beskriva vad och hur ni ska göra för att nå era mål och förverkliga er vision. Det viktigaste med en strategi är att den går att förverkliga.

Det finns ofta en övertro på själva strategiarbetet, som om planerandet per automatik leder till det förväntade resultatet.

När ni omsätter strategin finns det alltid hinder som behöver hanteras och som är svåra att förutse i planeringen. Om strategin är dynamisk och tillåter anpassningar, kan ni hitta alternativa vägar utan att frångå strategin.

Strategin måste lämna utrymme till lärande, nya kunskaper och förändringar i omvärlden, till exempel medarbetares idéer, kunders krav och leverantörers förutsättningar.Illustrationen beskriver med pilar hur planerad strategi påverkas av verkligheten på vägen till realiserad strategi.

Strategin måste vara dynamisk och tillåta anpassningar till sådant som uppkommer längs vägen.

Förverkliga strategin

Se till att du har rätt förutsättningar för att kunna leda och utveckla din del av verksamheten mot de mål ni har. Du behöver också veta vad dina medarbetare behöver för att kunna bidra med sin kunskap och sina idéer.

Dina förutsättningar att lyckas påverkas också av kulturen och strukturen i din organisation.

Kultur

Medarbetare som förstår hur den övergripande verksamhetsstrategin kommer att påverka deras vardag, jobbar mer aktivt med att försöka uppfylla målen.

Kulturen på arbetsplatsen påverkar också hur medarbetarna prioriterar och agerar i förhållande till strategin. Kulturen är samspelet mellan människorna i organisationen, till exempel vilka ämnen uppmuntras att diskutera och vilka personer, roller eller avdelningar som har mer inflytande än andra.

När ni behöver ändra arbetssätt, mål eller system är det extra viktigt att vara medveten om kulturen på arbetsplatsen, på vilket sätt den kan påverka tolkningen av strategin.

Du hittar mer vägledning i hur du kan påverka kulturen på våra sidor om att leda medarbetare.

Struktur, processer och metoder

Hur ansvar och mandat är fördelade i organisationen påverkar strategins möjlighet att förverkligas. Det är också processerna och arbetssätten som avgör hur den framväxande delen av strategin blir verklighet. Det kan till exempel handla om rutiner för att fånga upp, och ta hänsyn till, hinder eller möjligheter som påverkar strategin. Kanske behöver ni ändra något i organisationen eller införa nya arbetssätt.

Belöningssystemet och löneprocessen är exempel på viktiga processer som kan avgöra om strategin kan förverkligas.

Mer om det hittar du på våra sidor om att sätta lön.