Checklista för chefers arbetsmiljö

Använd checklistan som stöd i det systematiska arbetsmiljöarbetet för att identifiera eventuella brister i chefers arbetsmiljö.

Mål/arbetsuppgifter

1. Finns det tydliga mål för verksamheten?

2. Är målen förenliga med varandra?

Arbetskrav/arbetsbelastning

3. Upplevs chefsuppdraget som tydligt?

4. Är det tydligt vilka mål som ska prioriteras vid tidsbrist och allt för hög arbetsbelastning?

5. Har cheferna en levande dialog om sina uppdrag i relation till krav och resurser?

6. Är det möjligt att ta rast eller paus i arbetet?

7. Finns tid för återhämtning efter arbetsintensiva perioder?

Resurser

8. Är antalet underställda medarbetare rimligt i förhållande till uppdraget?

a. Har hänsyn tagits till arbetstidens förläggning för medarbetare, exempelvis skiftarbete?

b. Har hänsyn tagits till medarbetares placering (distans, geografisk spridning etcetera)?

9. Får chefer tillräckligt stöd med administrativa uppgifter för att klara uppdraget?

10. Är det klart och tydligt vilka befogenheter (rätt att fatta beslut) som befattningen/befattningarna har?

11. Finns det möjligheter att påverka de resurser som tilldelas chefen/cheferna (ekonomi, personal, lokaler, it-system och så vidare)?

Stöd

12. Finns det utrymme och möjlighet att få stöd och hjälp från närmast överordnad chef när det behövs?

13. Genomförs regelbundna möten med närmast överordnad chef om:

a. uppdrag, resurser och organisatoriska förutsättningar?

b. verksamhetens resultat, utveckling och ekonomi?

14. Finns det möjligheter till kollegialt stöd från chefer på samma organisatoriska nivå?

Kunskaper

15. Vet chefer och arbetsledare hur de kan förebygga ohälsosam arbetsbelastning?

16. Vet chefer och arbetsledare vilka åtgärder de kan genomföra för att minimera risker med arbetstidens förläggning?

17. Vet chefer och arbetsledare vad kränkande särbehandling är?

18. Vet chefer och arbetsledare hur kränkande särbehandling kan hanteras och förebyggas?

Introduktion

19. Har alla fått introduktion?

a. Upplever nya chefer att de har fått god insikt och kunskap om sin nya arbetsplats och roll?

Stöd

20. Ges chefen/cheferna stöd i att prioritera arbetsuppgifter av närmast överordnad chef vid hög arbetsbelastning?

21. Vidtar den närmaste chefen åtgärder för att motverka arbetsuppgifter och arbetssituationer som är starkt psykiskt påfrestande och kan leda till ohälsa hos cheferna?

22. Utifrån det som framkommit i resultat- och utvecklingssamtal, arbetsplatsträffar, skyddsronder och så vidare – görs riskbedömning, handlingsplan och uppföljning enligt rutin?

a. Dessa riskbedömningar, handlingsplaner och uppföljningar beaktar även chefernas förutsättningar och behov?

23. Vid behov – anlitas företagshälsovården i frågor som rör hälsa, arbetsmiljö och rehabilitering?

Ansvar

24. Har samtliga chefer signerat en fördelning av arbetsmiljöuppgifter?

25. Upplever cheferna att de har tillräckliga kunskaper, resurser och befogenheter för sina arbetsmiljöuppgifter?

26. Är samtliga chefer medvetna om sina åtaganden och att de kan returnera arbetsmiljöuppgifter när de inte har kunskap, resurser eller befogenheter?

Övrigt

27. Finns det områden, som inte berörts här, som skulle behöva utvecklas för att skapa bättre förutsättningar för cheferna och deras ledarskap? Ge konkreta exempel på faktorer eller områden.

Om checklistan

Checklistan är, med marginella förändringar, hämtad från SKR. Checklistan bygger på OSA-föreskriften (Arbetsmiljöverkets föreskrift om organisatorisk och social arbetsmiljö, AFS 2015:4) och kan användas som ett stöd i det systematiska arbetsmiljöarbetet rörande chefer för att identifiera eventuella brister som ska tas upp i handlingsplaner för åtgärd.