Hållbara chefer

Som chef ska du hålla långsiktigt och ha goda förutsättningar att verka i ditt chefsuppdrag. Det är det som vi på Ledarna kallar Hållbara chefer.

Vi jobbar på bred front med frågan och det gör vi bland annat genom att sprida kunskap, utveckla metoder och verktyg, driva opinion, stötta enskilda chefer, samverka och sluta avtal med andra parter på arbetsmarknaden.

Här har vi samlat ihop kunskap i ämnet Hållbara chefer, verktyg och metoder för att du själv ska kunna arbeta med frågan på din arbetsplats. Du hittar även mer läsning om forskning kring ämnet och exempel på gemensamma aktiviteter som vi genomför med andra aktörer på arbetsmarknaden.

Verktyg

Metoder och verktyg för hållbara chefer

På vår sida om chefens arbetsmiljö hittar du metoder för att kartlägga och säkerställa chefers förutsättningar att göra ett bra jobb. 

Att sätta gränser – vår tids utmaning

Psykisk ohälsa i arbetslivet är fortsatt en stor utmaning. Detta är en utveckling som i allt högre grad också påverkar chefer, samtidigt som chefen har en viktig roll och ansvar såsom arbetsgivare att se till att medarbetarna har en god psykosocial arbetsmiljö.

Vi har ännu inte kunnat se tendenser till att utvecklingen vänts till det bättre utan omvänt tenderar problematiken att öka. Antalet anmälda arbetssjukdomar som beror på brister i den organisatoriska och sociala arbetsmiljön har ökat med 70 procent sedan 2010. För första gången någonsin är omfattningen av psykisk ohälsa större än fysisk.

Historiskt har chefsjobbet varit bästa ”preventivmedlet” mot arbetsrelaterad psykisk ohälsa. Den egenkontroll, mandat och meningsfullhet som kom med chefsuppdraget vägde upp för höga krav samt en allmänt jäktig vardag. Så är det inte längre. En rad nya forskningsstudier visar att chefer har blivit den grupp på jobbet som har stor benägenhet att drabbas av depression eller ångest. Förklaringen till det hela är förlust av inflytande, befogenheter och mening. En av dessa har genomförts vid Columbia University Mailman School of Public Health. Deras forskning visar att mellanchefer är de som mest sannolikt drabbas av depression i en organisation.

En avgörande kompetens, hos både chefer och medarbetare, blir allt viktigare; nämligen förmågan att kunna sätta gränser.

Att vara chef – kartläggning av chefers utmaningar och arbetssituation i Sverige 2015

Vill du läsa mer om chefers utmaningar och situation på dagens arbetsmarknad. I broschyren Att vara chef får du en översiktlig bild av arbetslivets villkor och vad det innebär för Sveriges chefer och under vilka omständigheter de fullgör sina viktiga chefsuppdrag.

Kartläggningen bygger till stora delar på en undersökning genomförd av Novus på Ledarnas uppdrag i november 2015. I de fall vi hänvisar till andra källor framgår detta av källhänvisning. Där det är möjligt görs också jämförelser med tidigare undersökningar för att se om situationen för chefer förändrats över tid.