Partsgemensamt arbete kring Hållbara chefer

Vi arbetar för att chefer ska ha de förutsättningar som krävs för att utföra sitt uppdrag och kunna vara hållbara över tid. Här hittar du rapporter som är resultatet av avtalsrörelser, alla på temat Hållbara chefer.

Begripliga, hanterbara och meningsfulla chefsuppdrag skapar förutsättningar för ett framgångsrikt ledarskap som gynnar företag och organisationer, men också chefer och deras medarbetare. Alltför många chefer saknar rätt förutsättningar och det vill Ledarna ändra på. Vi arbetar för att chefer ska ha de organisatoriska förutsättningar som krävs för att hantera alla delar i sitt chefsuppdrag och vara hållbara över tid.

Sedan 2010 har Ledarnas yrkanden i avtalsrörelserna haft fokus på att skapa goda förutsättningar för chefer. Det har utmynnat i ett stort antal aktiviteter tillsammans med arbetsgivarorganisationer; seminarier, workshops och föreläsningar i syfte att öka kunskap och medvetenhet om värdet av att ge chefer rimliga organisatoriska förutsättningar. Det första kollektivavtalet med skrivningar om Hållbara chefer tecknades 2015.

Här kan du läsa rapporter från de undersökningar vi hittills genomfört på temat Hållbara chefer, ofta tillsammans med arbetsgivarpart, som ett resultat av tidigare avtalsrörelser.

Att vara chef och ledare i bygg- och anläggningsbranschen (2022)

Hållbara byggchefer 2022

Ledarna har tillsammans med Byggföretagen genomfört en undersökning i syfte att öka kunskapen om hur chefer och ledare; på alla nivåer, inom bygg- och anläggningsbranschen upplever sin arbetssituation. Särskilt fokus är på balansen mellan krav och resurser i form av arbetsbelastning, arbetstid, nåbarhet, flexibilitet samt organisatoriskt stöd.

Nästan 2 000 chefer och ledare besvarade hela enkäten och här finns många intressanta resultat. Visste du till exempel att:

  • drygt 8 av 10 chefer/arbetsledare har arbetat minst 10 år i branschen
  • nästan 9 av 10 chefer/arbetsledare upplever sitt arbete som meningsfullt
  • 8 av 10 chefer/arbetsledare skulle rekommendera andra att söka sig till branschen
  • hälften av cheferna/arbetsledarna saknar möjlighet till återhämtning efter arbetsintensiva perioder?

Det här och mycket mer kan du läsa i rapporten.

Med utgångspunkt i rapporten finns också ett webbinarium där resultaten diskuteras av en rad namnkunniga personer i branschen: Chef och ledare i bygg- och anläggningsbranschen.

Att vara chef i basindustrin – en kartläggning av chefers arbetssituation (2018)

Att vara chef i basindustrin

Industriarbetsgivarna och Ledarna har tillsammans gjort en kartläggning av chefers organisatoriska förutsättningar inom basindustrin som omfattar skog, kemi, gruvor och stål.

Resultaten visar bland annat att äldre och erfarna chefer upplever att förutsättningarna för chefsuppdraget är bättre och att de mår bättre än sina yngre och mer oerfarna kollegor. Detta är en viktig kunskap i arbetet för att attrahera, introducera och bibehålla unga i chefsuppdragen.

Att vara chef i kemiindustrin – en kartläggning av chefers arbetssituation (2018)

Att vara chef i kemiindustrin

IKEM (Innovations- och kemiindustrierna i Sverige) och Ledarna har tillsammans gjort denna kartläggning av chefers förutsättningar inom kemiindustrin. Sammantaget visar resultaten att chefer inom kemiindustrin i jämförelse med andra branscher, har goda organisatoriska förutsättningar. Utrymme finns dock för utveckling inom några områden, såsom dialogen mellan chefen och chefens chef.

Att vara chef i livsmedelsbranschen – Sveriges fjärde största industrigren (2017)

Att vara chef i livsmedelsbranschen

Ledarna har genomfört en undersökning bland chefer i livsmedelsbranschen i syfte att kartlägga deras upplevelse av sin arbetssituation. Nästan 8 av 10 chefer upplever att arbetet nästan alltid känns meningsfullt. Utmaningarna visar sig dock stora när det gäller att hinna med sitt arbete inom normal veckoarbetstid.

Goda exempel för hållbart och framgångsrikt ledarskap i teknikindustrin (2015)

Hållbart ledarskap i teknikindustrin

Att det är viktigt att skapa förutsättningar för chefer att hantera sitt uppdrag är nog alla överens om. Vi har också en god uppfattning om vad som krävs, men hur gör man i praktiken? Ledarna har tillsammans med Teknikföretagen försökt ta reda på just det.

I skriften Goda exempel för hållbart och framgångsrikt ledarskaphar 20 chefer med bra förutsättningar intervjuats för att fånga in vilka aspekter som är avgörande för ett hållbart ledarskap och väl fungerande chefer. Resultatet av intervjuerna sammanfattas i en checklista för hållbara chefer. Läs och låt dig inspireras!