KASAM: Begriplighet

Att du förstår ditt uppdrag och det sammanhang du verkar i som chef är grundläggande för att du ska kunna göra ett bra jobb. Det kan verka självklart, men det är kanske ändå inte riktigt så enkelt som det låter.

Många chefer arbetar i verksamheter där förändringar sker både ofta och snabbt samtidigt som sammanhangen är komplexa till sin natur och därmed inte helt lätt att få grepp om. Ditt uppdrag förändras och anpassas i takt med omvärldens förändringar. Den introduktion du fick när du började ditt nuvarande chefsjobb skulle förmodligen inte se exakt likadan ut idag.

Mot den bakgrunden är det viktigt att du har en kontinuerlig dialog med din närmaste chef eller närmaste övre chefsnivå för att skapa en samsyn kring uppdraget. Ni pratar om verksamhet, budget, uppdrag och resurser, vilka utmaningar ni står inför och vad som behöver prioriteras eller helt tas bort.

Organisatoriska faktorer som bidrar till begriplighet

Tydlighet – mål, struktur och processer.

 • Vad är det som ska uppnås?
 • Hur ska det genomföras?
 • Vem gör vad i organisationen?
 • Hur, när och till vem rapporteras resultat?

Kommunikation

 • Att vara välinformerad
 • Att ha en öppen kommunikation
 • Tolerans för misstag
 • Möjlighet att utvecklas
 • Fungerande relationer

Förtroende

 • Att ha förtroende från närmaste chef
 • Att ha förtroende för sin närmaste chef

Öka din upplevelse av begriplighet

 • Boka in en tid för dialog med din närmaste chef/uppdragsgivare. Använd gärna vår Checklista för uppdragsdialog.
 • Behöver du bygga på någon specifik kunskap för att bättre förstå delar av ditt chefsuppdrag? Ta då upp det med din närmaste chef som ett steg i din kompetensutveckling.

Sveriges chefer om begriplighet

Ledarna undersöker med jämna mellanrum hur chefer upplever sin arbetssituation. I rapporten Att vara chef 2023 framgår att två av tio chefer dagligen eller varje vecka har svårt att överblicka beslutsvägarna i organisationen. Nästan lika stor andel har dagligen eller varje vecka svårt att få en tydlig bild av vad de ansvarar för.