Fler nyheter
Debatt 18 december 2017

”Regeringen saknar mod – föräldradagar bör delas lika”

Det är hög tid för en fullt ut individualiserad föräldraförsäkring, delad 50/50 mellan föräldrarna. Det vore ett viktigt steg mot en jämställd arbetsmarknad, skriver Annika Elias och Anna Thoursie från Ledarna.

I dag lades utredningen om en modern föräldraförsäkring fram. Den föreslår att fem månader av föräldraledigheten viks åt pappan. Sveriges chefsorganisation Ledarna tycker att det är otillräckligt. För att uppnå en jämställd arbetsmarknad och skapa tillgång till all chefskompetens måste föräldraförsäkringen individualiseras fullt ut.

Statistik visar att 2015 togs 26 procent av samtliga dagar med föräldrapenning ut av män, 74 procent av kvinnor. Snedfördelning av uttaget försvårar för kvinnor, alla kvinnor, på arbetsmarknaden. Kvinnor förväntas helt enkelt ta ut den större delen av föräldradagarna. Denna förväntade frånvaro gör att män blir förmånstagare för befordringar och lönekarriärer i högre grad än kvinnor.

Det ojämlika uttaget i föräldraförsäkringen hör i hög utsträckning samman med föråldrade förväntningar och stereotyper kring vilka ansvarsområden och sysslor som anses tillhöra ett visst kön.

Lön brukar framhållas som avgörande faktor i många familjefall, men enligt Försäkringskassans skrift ”Föräldraförsäkringen och den nya föräldranormen” (2014) tar majoriteten kvinnor huvuddelen av föräldradagarna även när de lever med en partner som har lägre lön än de själva.

Utredningen skriver svart på vitt hur männen skulle påverkas negativt av en utökad frånvaro på arbetsmarknaden, men accepterar samma skada på kvinnors löner, karriärer och pensioner.

Statistik visar tydligt att:

  • Kvinnor har lägre löner än män. Kvinnor tjänar i genomsnitt mindre än män i början av karriären, men i 30-årsåldern börjar skillnaderna växa. För varje månad som pappan är föräldraledig ökar mammans framtida årsinkomst med nära 7 procent. Pappans lön påverkas inte av hur länge mamman är föräldraledig.
  • Kvinnor har sämre karriärmöjligheter än män. Även om kvinnor har mer utbildning och bättre betyg befordras de i lägre utsträckning än män. I både privat och offentlig sektor finns en tydlig underrepresentation av kvinnor på chefspositioner i relation till könsfördelningen bland alla anställda. På de högsta chefsnivåerna är andelen pinsamt låg; bara 16 procent av de högsta cheferna är kvinnor.
  • Kvinnor har lägre pensioner än män. Pensionssystemet är i grunden könsneutralt. Däremot avspeglar pensionen att kvinnor haft lägre löner, att deras karriärer stoppats upp, och att de tillbringat kortare tid på arbetsmarknaden. Därmed får kvinnor lägre pension än män.

För att kvinnor ska rekryteras i samma utsträckning och till samma typ av befattningar som män, behöver föräldraskap och föräldraledighet tydligare förknippas även med män. Ledarna är förvissade om att män är lika kapabla som föräldrar som kvinnor är på arbetsmarknaden, och om föräldraförsäkringen infördes i dag skulle den sannolikt vara individualiserad.

Beslut som tas på de högsta positionerna i näringslivet har starkt inflytande på arbetslivets förutsättningar. Detta ger män, som finns överrepresenterade på toppositioner, ett tolkningsföreträde med effekter som förgrenar sig långt in i samhällets alla delar. En individualiserad föräldraförsäkring, utan möjlighet att överlåta dagar till partnern, löser förstås inte alla jämställdhetsproblem, men en jämnare fördelning av föräldraledighet ger fler kvinnor chansen att öka sin lön, göra karriär och bli chefer. Då tas ett viktigt steg i rätt riktning för maktfördelning.

Tiden kommer inte att lösa denna hårda knut. Tillsammans med analysföretaget Ipsos har Ledarna undersökt vilka föreställningar som de födda mellan 1986-1997 har om betydelsen av kön för karriärutveckling, chefskap och föräldraskap. Undersökningen visar att kvinnor och män i den yngre generationen har olika bilder av verkligheten. Kvinnorna har en tydligare bild av könsrelaterade skillnader i möjligheter och förutsättningar i arbetslivet. Männen uppfattar i större utsträckning att arbetslivet redan är relativt jämställt och att villkoren är mer rättvisa än vad de är. Utan yttre faktorer som driver på för förändring kommer dagens otidsenliga normer och förväntningar på både kvinnor och män att reproduceras, såväl på arbetsmarknaden som i hemmet.

Nästan inga förändringar på jämställdhetsområdet har skett utan lagstiftning som förändrat normer och därmed påverkat beteenden. Dagens förslag om föräldraförsäkringen saknar mod. Regering och riksdag har nu chansen att göra en egentlig insats. Det är hög tid för en fullt ut individualiserad föräldraförsäkring, delad 50/50 mellan föräldrarna. I framtiden kan chefens chef vara en kvinna.

Annika Elias
ordförande, Ledarna

Anna Thoursie
chefsekonom, Ledarna

Läs artikeln på SvD Debatt

Ledarna är medvetna om att föräldrakonstellationer kan se ut på många sätt, men väljer här att använda mamma/kvinnor och pappa/män då det är i den kombinationen problemen med snedfördelad föräldraförsäkring tar sig tydligast uttryck.