Fler nyheter
Medlemsnyhet 30 november 2018

Elaka problem kräver samtal

Hållbarhet – social, ekonomisk och klimatmässig – är vår tids största utmaning. Men hur löser vi problem som vi aldrig tidigare stött på? Mats Agurén, forskare och konsult, pekar på vikten av lärande organisationer.
Mats Agurén, ekonomie doktor och expert på strategisk organisation.

Organisationer som inte arbetar med hållbarhet kommer inte att kunna existera i framtiden. Så är det bara.

– För att vara framgångsrik i en framtida global ekonomi måste du arbeta med hållbarhet, det kommer att vara en självklarhet, säger Mats Agurén, ekonomie doktor, föreläsare och expert på strategisk organisation. Men för att kunna göra det måste vi skapa en ny typ av organisationer.

Nya problem kräver nya lösningar

Hållbarhet går inte att reducera till ett marknadsproblem eller ett ekonomi­problem som vi löser med beprövade metoder, konstaterar han.

– De traditionella metoderna för organisation och ledarskap vi fortfarande använder i dag är väldigt lika de organi­sationsmodeller som utvecklades i slutet av 1800­-talet. Då handlade våra stora problem om att skapa högre effektivitet, större produktivitet och lägre kostnader. Men om våra problem inte längre handlar om produktivitet till varje pris, använder vi ju fel organisationsstrukturer.

Ett sätt att närma sig hållbarhets­frågor är att konstatera att hållbarhet är så mycket mer komplicerat och komplext än alla andra problem vi hittills ställts inför i den historiska industriella utveck­lingen. Det är vad forskare brukar kalla ett ’elakt’ eller ’wicked’ problem där vi helt enkelt saknar tidigare erfarenheter och därmed färdiga lösningsstrukturer. Vi måste tänka nytt.

För att hitta de här lösningarna behöver vi organisationer som stöder lärande och här vet vi vilken pedagogik som fungerar. Vi måste bygga strukturer som stöder dialog. Olika uppfattningar behöver mötas och brytas mot varandra. Mekaniker som stöder bra lärande behöver byggas in i organisationerna. Och det måste få ta tid. Vi måste våga låta tänkandet och resonerandet få sitt utrymme.

Hållbarhet en del av affärsidén

Den nya typen av organisationer krä­ver också nya affärsmodeller. Hållbarhet och samhällsansvar måste bli en del av själva affären, integrerad i varje del i organisationen. Det handlar inte om att skapa ett forum för hållbarhet, utan om att jobba med det konsekvent i alla led.

– Traditionellt skapas ett företags eller en organisations existensberättigande genom att vi kopplar samman företagets resurser med kundens behov. Men ur ett hållbarhetsperspektiv får företagen ytterligare en roll. För att bli framgångsrika måste också samhällets behov och intressen vägas in.

Att bygga organisationer som både kan hantera det vardagliga operativa arbetet med dess krav på effektivitet och samtidigt arbeta utifrån långsiktighet och generella samhälleliga intressen är naturligtvis mycket komplicerat och det ställer höga krav. Men det kan inte vara omöjligt. Mats Agurén sammanfattar:

– En organisation är inte en struktur utan en antal möten mellan människor. Det som får saker att hända på en arbets­plats är ju samtal. Då gäller det att orga­nisera så att de bra och goda samtalen kommer på plats, att de personer som ska prata med varandra verkligen träffas. För att lösa de svåra problem vi står inför måste vi bli bättre på att ta vara på kun­skapen som finns, samlas runt bordet och försöka lösa problemen gemensamt.

En hållbar organisation måste:

  • Göra hållbarhet till en del av affären.
  • Skapa strukturer för lärande och dialog.
  • Vara en resurs, inte bara för kunden utan för hela samhället.

Texten är också publicerad i Ledarnas medlemsinlaga i tidningen Chef nr 10, oktober 2018.

Läs mer om Hållbarhetsarbete i praktiken.