Integrera hållbarhetsarbete i verksamheten

Sätt dig in i vad hållbarhet betyder för dig, i ditt ledarskap och i din organisation. Sedan är det dags att säkerställa att detta är väl förankrat, tids- och målsatt av ledningen men också integrerat i alla funktioner och processer i verksamheten.

En tydlig målsättning för ett integrerat hållbarhetsarbete är:

 • Att ha en hållbar verksamhetsstrategi.
 • Operativa hållbarhetsfrågor ligger helt ute i linjen och i de dagliga besluten.
 • Rapporteringen av hållbarhetsfrågor är integrerad i årsredovisningen.
 • Hållbarhet är en integrerad del i varumärket och arbetsgivarvarumärket.

Kartlägg dina intressenter

Intressenternas krav och förväntningar sätter agendan för organisationens hållbarhetsarbete. Det kan vara ur ekonomiska perspektiv, men även hur man hanterar sin påverkan och skapar värde för sina medarbetare och kunder.

För att kartlägga dina intressenter behöver du leta både inom organisationen och utanför. För att förstå vilka frågor, förväntningar och krav som är viktiga för intressenter nu och i framtiden är intressentanalys och intressentdialog viktiga verktyg.

Med intressenter avses en grupp eller individ som påverkas av och/eller har ett intresse i beslut som fattas av din organisation och/eller av de aktiviteter ni utför, genom hela värdekedjan. Det kan vara medarbetare, fackförbund, ägare, nuvarande och framtida investerare, långivare, försäkringsbolag, politiker eller andra beslutsfattare, affärspartners och samhälleliga verksamheter.

Intressentdialog

När du har kartlagt dina intressenter och har god koll på vilka de är och hur du når dem, är löpande dialog ett viktigt verktyg för att organisationen ska göra rätt prioriteringar och bibehålla förtroende.

Tips på specifika frågor för interna beslutsfattare, som kan vara relevant att föra en dialog kring med intressenter inom just ditt ansvarsområde:

Marknadschefen

 • Svarar vi på kundernas förväntningar när det gäller hållbarhet?
 • Upplevs vårt erbjudande som ett hållbart alternativ?
 • Behöver vi utbilda våra kunder inom hållbarhet?

Produktutvecklingschefen

 • Utvecklar vi hållbara produkter och tjänster?
 • Kan våra produkter ersättas av tjänster?

Produktionschefen

 • Har vi en hållbar produktionsprocess? Hur mäter vi?
 • Kan vi minimera resursutnyttjandet?
 • Kan vi skapa slutna kretslopp?

Inköpschefen

 • Är våra leverantörer engagerade i vårt hållbarhetsarbete?
 • Behöver vi utbilda våra leverantörer i hållbarhet?
 • Vilka leverantörsrisker har vi och hur kan de minskas?

Personalchefen

 • Har vi en kultur som stöder oss i vår vision?
 • Stämmer våra beteenden och sätt att arbeta och samarbeta internt med vår uttalade värdegrund?
 • Har vi ett bra arbetsmiljöarbete?
 • Hur ser våra nyckeltal inom mångfald och jämställdhet ut?
 • Mäter vi i medarbetarundersökningen hur inkluderade de anställda känner sig?
 • Är personalen engagerad och motiverad i hållbarhetsarbetet?
 • Har personalen rätt kunskaper om hållbarhet?
 • Kan vi minska våra medarbetarrisker?

Kommunikationschefen

 • Skapar hållbarhetsarbetet intresse och förtroende för vårt företag?
 • Är kommunikationen transparent och tydlig?

Ekonomichefen

 • Hur mäter och redovisar vi vårt hållbarhetsarbete?
 • Vilka kriterier kan vi ha för hållbara investeringar?
 • Har vi en effektiv process för bedömningar av investeringar inom hållbarhet?

Väsentlighetsanalys

Hållbar utveckling för näringslivet spänner över flera frågor på flera nivåer. Att välja ut vilka som är de mest prioriterade för dig och din organisation kan göras på flera sätt.

En bra metod är att använda sig av sina olika intressenter för att kartlägga vilka frågor som just de anser är mest relevanta. I dialog med intressenterna skaffar ni er en överblick över vilka frågor som är mest kritiska, och vad som är er verksamhets kärnfrågor där ni kan göra störst nytta – era väsentliga frågor.

Ett annat sätt är att utgå från vad ESRS benämner som dubbel väsentlighet: En hållbarhetsaspekt är ”väsentlig” när den uppfyller kriterierna för påverkansväsentlighet och/eller finansiell väsentlighet. Ur påverkanssynpunkt anses ett ämne eller fråga väsentligt om det gäller företagets faktiska eller potentiella påverkan, positiv eller negativ, på människor eller miljö. Ur finansiell synvinkel är ett ämne väsentligt om det kan antas orsaka väsentliga ekonomiska effekter på företagets utveckling, finansiella ställning, finansiella resultat, kassaflöden, tillgång till finansiering eller kapitalkostnad.

Företag som producerar varor kan göra stor skillnad genom att jobba medvetet med exempelvis materialval, energiförbrukning, arbetsförhållanden i leverantörskedjan och transporter.

Tjänsteproducerande organisationer kan vilja se på hur själva tjänsterna de utför kan påverka samhällsnyttan, eller kanske hur möten och resmönster kan förändras.

Offentliga verksamheter eller organisationer i tjänstesektorn kan åstadkomma mycket genom att fokusera på de sociala och ekonomiska hållbarhetsfrågorna.

På sidan Ekologisk hållbarhet – en fördjupning finns några exempel på vilka frågor och aspekter det kan handla om. De väsentliga frågorna samlas förslagsvis i en matris som indikerar hur de viktas ur intressentperspektiv och bolagsperspektiv.

Nulägesanalys och plan för hållbarhetsarbetet

Nulägesanalysen hjälper dig att se förbättringsområden och prioritera områden att arbeta vidare med. Den hjälper dig också förstå gapet mellan nuläget och det önskade läget som klargjorts i väsentlighetsanalysen.

Försök att mäta och använda data i den utsträckning det går, inklusive att samla in siffror och insikter via medarbetarundersökningar. Mitt liv erbjuder en kostnadsfri inkluderingsmätning.

Utifrån resultaten skapar du en handlingsplan för din verksamhets hållbarhetsarbete – och kan börja genomföra den redan idag. Genom att minska klimatpåverkan i din organisation kan du spara både tid och pengar.

Utveckla en hållbarhetsstrategi

En hållbarhetsstrategi är organisationens viktigaste verktyg för att styra och prioritera i hållbarhetsarbetet och är ofta tätt sammanlänkad med andra organisationsövergripande strategier som affärs, innovations-, produkt-, varumärkes- och kommunikationsstrategi.

Strategin tar sin utgångspunkt i västenlighetsanalysen och intressentdialogen men konkretiseras genom tydliga fokusområden och målsättningar.

En bra strategi har blicken fäst på framtiden med en vision eller löfte som tar sin utgångspunkt i verksamhetens affär eller roll i utvecklingen. De prioriterade frågorna är på så sätt medlen för att nå dit. Många organisationer väljer att integrera hållbarhetsperspektivet direkt i sin affärsstrategi genom att utveckla en hållbar affärsplan. Det är ett effektivt sätt att samla det strategiska fokuset och inte skapa silo-lösningar. Samtidigt finns det också en risk att ambitionen i hållbarhetsfrågan minskar eftersom många aspekter slåss om samma utrymme och resurser.

Strategins yttersta syfte är att göra arbetet framåt tydligt och strukturerat – men också konkretiserat i form av utvalda nyckeltal, lång- och kortsiktiga målsättningar samt viktiga policyer, riktlinjer och standarder. När det gäller aktivitetsmål väljer ni själva vad som är mest lämpligt, men andra nyckeltal kan vara lämpliga att matcha med de parametrar och datapunkter som specifikt efterfrågas i ESRS.

Hållbarhetsarbetet behöver spridas ut och implementeras i hela verksamheten för att skapa framdrift. Därför krävs förankring i ledningsgrupp och styrelse men också resurser för att åstadkomma resultat.

Hållbarhetsstrategin utformas med fördel med ett längre perspektiv, gärna med mål som siktar på och inkluderar FN:s globala utvecklingsmål i Agenda 2030. Läs mer på sidan Sätta och följa upp hållbara mål. Stategin kan också utökas genom delstrategier per fokusområde för att skapa ännu mer tydlighet och urskiljning.

För att på lite kortare sikt åstadkomma överskådliga aktivitetsplaner och prioriteringar är det lämpligt att komplettera den övergripande och långsiktiga strategin med en hållbarhetsplan på 1–3 års basis.

Hållbarhetsredovisning

Från och med räkenskapsåret som inleddes efter 31 december 2016 ska större företag hållbarhetsrapportera. Efter 2025 kommer det att gälla även mindre företag.

En hållbarhetsrapport ska enligt regleringen innehålla den hållbarhetsinformation som behövs för förståelsen av företagets utveckling, ställning och resultat, samt konsekvenserna av verksamheten. Informationen ska omfatta verksamhetens påverkan på miljö, sociala förhållanden, personal, respekt för mänskliga rättigheter och motverkande av korruption. Läs mer om Corporate Sustainability Reporting Directive.

Men hållbarhetsredovisning är givetvis något som företag i alla storlekar kan göra. Det är ett utmärkt verktyg för att följa upp hållbarhetsarbetet och mäta resultat. Det finns flera sätt att göra redovisningen, till exempel som en integrerad del av årsredovisningen eller som en kortare och mer kommunikativ rapport.

Hållbarhet – värderingar och kompetens att leda förändring

När ni har klart för er vilka frågor som har starkast koppling till er vision och verksamhet, kan ni tillsammans börja leda arbetet rent praktiskt. Men hållbarhet handlar inte bara om logiska frågor – det är på många sätt också ett område som handlar om värderingar och meningsfullhet. Att använda sig av sitt hållbarhetsarbete, visionen och målen för att skapa gemenskap och stolthet är därför klokt.

Du hittar mer hjälp på sidorna Chefen som förebild i hållbarhetsarbetet och Sätta och följa upp hållbara mål.