Chefen som förebild i hållbarhetsarbetet

”Århundradets största utmaning är att ta ett abstrakt begrepp som hållbar utveckling och göra det till en verklighet för människorna över hela världen”. – Kofi Annan, FN

Att ställa om sin verksamhet till att bli hållbar är ett långsiktigt förändringsarbete som tar tid och engagemang. Det krävs en tydlig målbild och kompetens inom förändringsledning. Ett ledarskap som både kan entusiasmera och hantera ovisshet.

För att hållbarhetsarbetet ska fungera i praktiken och ge maximal effekt behöver det både vara integrerat i de övergripande verksamhetsstrategierna och förankrat i hela organisationen. Alla medarbetare behöver känna sig delaktiga i att driva utvecklingen.

Att ta steget från att ha definierat företagets strategiska hållbarhetsfrågor till att ge medarbetarna en gemensam uppfattning och ett eget engagemang i att driva arbetet framåt är ditt viktiga uppdrag som chef.

Så kommer du igång med hållbarhetsarbetet

1. Förstå resurser och behov kopplade till hållbarhetsarbetet – intressentdialog

Ett första steg för att definiera er hållbarhetsstrategi är att föra dialog med era viktigaste intressenter, till exempel aktieägare, lokalsamhälle, kunder, medarbetare, investerare och leverantörer. Så skapar ni en förståelse för er värdekedja, era krav- och påverkansmöjligheter och era intressenters behov kopplat till era resurser. Det kan ni till exempel göra genom kund- och medarbetarenkäter, och i den vanliga dialogen med era leverantörer. På sidan Integrera hållbarhetsarbete i verksamheten hittar du tips på frågor till intressenter inom just ditt område.

2. Ta fram en hållbarhetsstrategi och sätt mål för hållbarhetsarbetet

När ni har hittat de hållbarhetsfrågor som är viktigast för er, är det dags att formulera en strategi och sätta tydliga och mätbara mål för hållbarhetsarbetet. Tips på målformulering och uppföljning hittar du på sidan Integrera hållbarhetsarbetet i verksamheten.

3. Mät och analysera data

Ta fram mätetal för era processer och analysera den data ni samlar in, för att skaffa kunskap om er påverkan och underlag för att kommunicera ert arbete.

4. Involvera hela organisationen

Hållbarhetsarbetets viktigaste framgångsfaktor är medarbetarnas engagemang och delaktighet. Hållbarhet är också en varumärkesfråga för dig som arbetsgivare. Att arbeta i en verksamhet som har en trovärdig hållbarhetsstrategi är avgörande för många arbetssökande i dag. Genom att tidigt involvera de anställda i hållbarhetsarbetet, i att hitta lösningar och utse hållbarhetsambassadörer skapas ett engagemang och stolthet: Hållbarhetsarbetet ska vara inspirerande och roligt!

5. Integrera hållbarhet i allt ni gör

Hållbarhet är en strategisk fråga som behöver integreras i alla delar av verksamheten. Ett hållbarhetsuppdrag behöver därför ingå i alla chefers uppdrag, något chefer behöver få förutsättningar, resurser, mandat och kompetens för.

6. Utbilda chefer, medarbetare och andra intressenter

Låt hållbarhet ingå i er introduktionsutbildning för nyanställda och utbilda även era leverantörer, ledning, styrelse och andra intressenter. Ledare behöver till exempel kompetens i förändringsledning och att skapa engagemang genom dialog och delaktighet.

7. Hållbarhet = innovation

Hållbarhetsarbetet handlar till stor del om att våga ta ledningen. Bli en föregångare inom just er bransch. Hur kan vi se på våra processer på ett nytt sätt, skapa värde när förutsättningarna förändras? Att skapa en tillitsbaserad kultur som utmanar och uppmuntrar kreativitet hos alla medarbetare är en av de viktigaste förutsättningarna för att lyckas i hållbarhetsarbetet.

8. Hållbarhet = digital transformation

Låt ditt hållbarhetsarbete gå hand med er digitaliseringsprocess, skapa smarta tekniska lösningar som underlättar innovation och delaktighet i alla led.

9. Hållbart ledarskap

Hållbarhet handlar inte bara om organisationens hållbarhet utan även om din egen och dina medarbetares hållbarhet. Att hitta sin egen inre kompass och resiliens är avgörande för den som ska driva och skapa engagemang i frågor som kan kännas utmanande och diffusa. Att driva förändring kräver mod. Som chef behöver du vara flexibel och samtidigt ihärdig. Det gäller att visa respekt för oro och det motstånd förändringen kan väcka och samtidigt skapa en attraktiv vision och målbild. Här blir det viktigt att hitta verktyg och förutsättningar för att påminna sig om sin egen värdegrund och drivkraft.

10. Berätta vad ni gör – skapa engagemang genom samverkan, transparens och ärlighet

När du och din organisation jobbar medvetet med hållbarhet och vet hur ni ligger till gentemot era mål, är det dags att börja kommunicera vad ni gör. Genom att löpande redovisa era mål, uppfyllda delmål och aktiviteter samt kontinuerligt involvera och föra en dialog med era intressenter i hållbarhetsarbetet visar ni er ambition med transparens och ärlighet. Det skapar förtroende och engagemang hos era intressenter, det vill säga kunder, konsumenter, investerare och medarbetare. Det får du hjälp med på sidan Kommunicera hållbarhet.

11. Följ upp

Uppföljning behövs för att utvärdera arbetet och för att kunna besluta hur ni ska gå vidare. Tips på frågor att ställa hittar du på sidan om Smarta mål och beteendemål.