Hållbarhetsfrågor

Det finns många olika hållbarhetsfrågor, och en bra början kan vara att skaffa en överblick över de olika frågorna. Efter det kan du identifiera vilka av dem som ligger närmast din verksamhet, och vad du kan jobba med för att skapa så stor effekt som möjligt.

Företag som producerar varor kan till exempel göra stor skillnad genom att jobba medvetet med de hållbarhetsfrågor som har med miljö och resurser att göra. Offentliga verksamheter eller företag i tjänstesektorn kan åstadkomma mycket genom att fokusera på de sociala och ekonomiska hållbarhetsfrågorna.

Här vill vi ge dig ett urval av de frågor som finns.

Miljöfrågor

 • Resursförbrukning
  Resursförbrukning handlar om förbrukning av till exempel energi, kemikalier, vatten och andra naturresurser. Vi behöver skilja på förnyelsebara och icke förnyelsebara naturresurser. Många resurser kan återvinnas och återanvändas.
 • Klimatpåverkan
  Den största orsaken till de klimatförändringar vi ser är våra utsläpp av koldioxid och andra växthusgaser. Utsläppen uppstår vid förbränning av fossila bränslen som olja, kol och naturgas. Mängden utsläpp påverkas bland annat av energiförbrukning, transporter och resor.
 • Kemikalieanvändning
  En stor mängd skadliga kemikalier finns i omlopp överallt i vår omgivning, till exempel i leksaker, kläder, byggvaror, möbler och elektronik. I Sverige jobbar Kemikalieinspektionen för att minska riskerna för att människor och miljö skadas av kemikalier.
 • Avfallshantering
  Trots EU:s riktlinjer om minskat avfall, stiger mängden avfall per person varje år. För att minska mängden avfall behöver vi både dra ner på vår konsumtion och öka återvinningen och återanvändandet.
 • Biologisk mångfald
  Vi människor är beroende av den biologiska mångfalden. Samtidigt är vi också orsaken till den massutrotning som pågår av olika arter. Vi behöver vara medvetna om hur våra verksamheter påverkar den biologiska mångfalden, och hur vi kan minska de negativa effekterna.
 • Ekosystemtjänster
  Ekosystemtjänster är naturens produkter och tjänster som bidrar till vårt välbefinnande. Det handlar till exempel om spannmål, kaffebönor och träråvara, men också om tjänster som att rena vatten, reglera klimat och pollinera växter. Mer om ekosystemtjänster hittar du på Naturvårdsverkets webbplats.

Ekonomiska frågor

 • Mutor och korruption
  Mutor och korruption skadar samhället genom att leda till högre kostnader och snedvriden konkurrens. Därför behöver vi arbeta aktivt för att förebygga det.
 • Etiska investeringar
  Att organisationens pengar investeras hållbart, så kallat SRI (sustainable responsible investment) är bland det viktigaste du kan göra för att maximera den positiva påverkan.
 • Skatt
  Genom att betala skatt bidrar vi och ger tillbaka till det samhälle vi är en del av. Både som privatpersoner och organisationer.
 • Levnadslön
  Ekonomisk hållbarhet handlar delvis om att bekämpa fattigdom. En viktig del av det är att lönen ska täcka de grundläggande behov som en familj har av mat, rent vatten, husrum, kläder, utbildning och sjukvård med mera. Det kallas för levnadslön.

Sociala frågor

 • Arbetsvillkor och mänskliga rättigheter
  Alla sociala hållbarhetsfrågor grundar sig i de grundläggande mänskliga rättigheterna. Vi behöver sträva efter att respektera dem, inte bara på vår egen arbetsplats utan också hos våra leverantörer. Det handlar till exempel om rätten att organisera sig, lika lön för lika arbete, minimiålder för arbete och att inte behöva bli diskriminerad eller tvingad att arbeta. 
 • Arbetsmiljö
  Arbetsmiljön är både fysisk och psykosocial. Som chef har du en central roll för att säkerställa en hållbar arbetsmiljö.
 • Mångfald, jämställdhet och inkludering
  Att ta tillvara på människors olikheter, att jobba för lika rättigheter och möjligheter, och att skapa en inkluderande arbetskultur är en hållbarhetsfråga som berör alla typer av verksamheter.
 • Produktsäkerhet
  Produkter ska produceras med omtanke om människor och miljö, vara säkra och fria från farliga kemikalier.

Att ta ansvar för hållbarhetsfrågorna

När du och din organisation har klart för er vilka frågor som har starkast koppling till er verksamhet, kan du börja leda arbetet rent praktiskt. Du hittar mer hjälp här hos oss, på sidorna Integrera hållbarhetsarbete i verksamheten och Sätta och följa upp hållbarhetsmål.