Hållbar utveckling

Många chefer har i dag ett ansvar för att integrera hållbarhetsperspektivet i alla delar av sitt chefsuppdrag. Ledarna ser chefen som en nyckelperson när samhället och näringslivet ska ställas om mot ökad hållbarhet.

Varför är hållbarhet en viktig strategisk fråga?

Samhällets alla aktörer har ett gemensamt ansvar för den värld vi lämnar efter oss till kommande generationer; politiker, företag, offentlig verksamhet, medarbetare och ledare. Alla påverkar och påverkas av både miljömässiga, sociala och ekonomiska perspektiv på hållbarhet.

En del företag kallar hållbarhetsarbetet för riskarbete. En del ser det som en ansvarsfråga. En allt större andel företag ser hållbarhetsarbetet som en absolut nödvändighet för att framtidssäkra sin verksamhet men också för att generera bättre affärer.

Hållbarhet skapar värde

Hållbarhet handlar alltså inte bara om att effektivisera och därmed minska påverkan på exempelvis klimat eller miljö – det handlar lika mycket om värde till medarbetare, kunder och omvärld. Genom nya affärsmodeller, innovation och utveckling av mer hållbara tjänster och produkter, ett inkluderande ledarskap och genom fler samarbeten och samverkan, kan ledare skapa långsiktiga värden som kommer alla intressenter till gagn. Sedan några år tillbaka finns också lagkrav på hållbarhetsrapportering för företag i en viss storlek och i framtiden ser dessa ut att utökas till att omfatta även mindre organisationer.

Inom flera branscher är hållbarhetsfrågan väl kartlagd, utvecklingen har god styrfart med flera initiativ och projekt som årligen flyttar fram positionerna för aktörerna inom näringslivet. I andra branscher är hållbarhet fortfarande outforskad mark.

Det vi vet med all säkerhet – genom forskning, undersökningar och den allmänna opinionen – är att vi står inför en stor omställning av hela samhället, och alla aktörer spelar en avgörande roll för att vi ska nå de globala målen om en hållbar utveckling. Vilket fokus, omfattning och ambition du tillsammans med din styrelse, ledningsgrupp eller styrgrupp bestämmer er för – är upp till er.

Varför leda mot en hållbar utveckling?

Ingen enskild aktör kan själv lösa de utmaningar vi står inför, men alla har ett gemensamt ansvar. Som chef har du stor möjlighet att påverka utvecklingen genom att bidra till att din verksamhet utvecklas på ett sätt som skapar hållbar samhällsnytta.

Utöver värdet av att framtidssäkra leverantörskedjan och affären, är arbetsgivarvarumärket och lojaliteten hos kunderna några av de mer kritiska anledningarna till att prioritera ett ambitiöst hållbarhetsarbete. Omvärldens förväntningar och krav höjs löpande och bland yngre målgrupper anses företagets inställning till hållbarhet till och med vara avgörande när det handlar om att välja arbetsgivare.

Hållbarhetsarbetet handlar i mångt och mycket om varumärkets förmåga att skapa trovärdighet och förtroende. Förtroende från företagets alla intressenter – från investerare, ägare och medarbetare till potentiella rekryteringar, branschföreträdare, media och det som brukar kallas NGO:s, Non-Governmental Organizations.

Men en hållbarhetsagenda har också ofta påverkan på engagemang och lojalitet och resultat – både internt och externt. Att leda mot ett högre syfte kan vara helt avgörande för att både behålla och attrahera personal, samarbeten och partners.

För många företag och branscher är hållbarhet ett ”hygienarbete”, men möjligheten att använda sig av ett ambitiöst arbete för att positionera sig som ett aktivt och framtidsorienterat bolag är större än så. För dig som ledare är hållbarhet en av de viktigaste frågorna för att lyckas skapa en samstämmig organisation och inkluderande kultur.

Hållbarhetsarbetets positiva effekter

Det finns många goda skäl till att ha ett hållbarhetsperspektiv i all affärs- och verksamhetsutveckling. Det kan till exempel ha en positiv effekt på:

Riskhantering

Exempel på risker förknippade med hållbarhet:

  • Nyckelpersonal som lämnar för konkurrerande verksamhet.
  • Klimatrisker som översvämning av fastigheter vid extremt väder och liknande.
  • Farliga ämnen i byggnader och i produktionsprocesser.
  • Kundkrav på miljöanpassade produkter.
  • Granskning av arbetsvillkor och uppförandekoder hos leverantörer.
  • Antikorruptionskontroll.

Affärs- och produktutveckling

En ökad medvetenhet hos konsumenterna gör att de i allt högre utsträckning väljer att köpa produkter och tjänster som har producerats på ett miljömedvetet och rättvist sätt. Detta påverkar företagens sätt att planera, producera och distribuera sina produkter och tjänster. För att kunna hänga med i konkurrensen på marknaden måste företagsledare utveckla genomtänkta strategier för hur produkter och tjänster kan införlivas i en hållbar affärsutveckling.

Den långsiktiga lönsamheten

Ett ambitiöst hållbarhetsarbete handlar inte om välgörenhet – det är affärskritiskt. Exempelvis väljer fler och fler fondförvaltare bort företag som inte prioriterar frågan, helt enkelt eftersom det långsiktiga riskhanteringsperspektivet saknas. Men företag som på allvar siktar mot att ställa om sin verksamhet gör det inte bara för att åtnjuta förtroende från sina intressenter – de allra flesta ser resurstillgång, osäkerhet på marknaden och risken för eskalerande kostnader som de främsta anledningarna. Långsiktig tillgång till det material, den energi och arbetskraft som krävs för tillväxt och lönsamhet, säkras bäst med långsiktighet också i de hållbara affärsbesluten.

Arbetsgivarvarumärket

64 procent av Sveriges befolkning uppger att företagenshållbarhetsarbete ochengagemang äravgörande när de väljer arbetsgivare, enligt hållbarhetsrapporten The Report framtagen av Miljömärkning Sverige 2019. Det är alltså en mycket viktig faktor för att företag ska kunna attrahera och behålla den talang de söker.

Varumärket

Ökad medvetenhet och oro för framtiden har medfört att både företag och konsumenter känner ett starkt behov av mer hållbara alternativ. Konsumenter har en högre förväntan på att företag ska agera, produktutveckla och sätta bättre alternativ på marknaden – och företagen har också insett potentialen i denna efterfrågan. Men att agera på hållbarhetsfrågan handlar inte bara om företagets erbjudande utan om allt företaget gör: Agerande i viktiga frågor, kommunikation, upplevd ärlighet och transparens samt om företaget agerar för allas väl.