Fler nyheter
Medlemsnyhet 21 mars 2019

Experten svarar: Är medarbetarnas utveckling mitt ansvar?

Har jag som chef ansvar för mina medarbetares kompetensutveckling? Ledarnas förhandlare svarar.

Fråga: Vilket ansvar har jag som chef för mina medarbetares kompetensutveckling?

Svar: Då omvärlden och arbetsmarknaden förändras, förändras också kraven på kunskap. De kunskaper och färdigheter du en gång förvärvat genom utbildning eller din yrkesroll måste uppdateras för att du ska kunna hänga med i utvecklingen. Genom att aktivt fördjupa, bredda och ta till dig ny kunskap förstärker du din ställning på arbetsmarknaden. Det ger dig ökad trygghet på jobbet samtidigt som det exponerar dig för nya och oanade karriärmöjligheter.

Din arbetsgivare är beroende av att du har rätt kompetens. Som chef har du också en nyckelroll i att bidra till dina medarbetares utveckling i linje med de mål ni ska uppnå. Frågan om kompetensutveckling är därför en viktig komponent att löpande ta upp i utvecklingssamtal. Du bör tillse att dina medarbetare har rätt kompetens för jobbet.

Samtidigt måste medarbetaren ha en positiv inställning till sin egen kompetensutveckling och med ord och handling visa sig villig att lära om och lära nytt.

När du summerar dina medarbetares behov uppkommer frågan om vilken eller vilka kompetensutvecklingsinsatser som är rimliga att vidta. Det kan vara allt från kurser och seminarier till andra former av lärande som e-learning, mentorprogram och coachning. Det är viktigt att det finns en strategisk plan för kompetensutveckling, att det finns budgeterade medel och att frågan är förankrad i ledningen.

I korthet går en sådan plan ut på att identifiera behoven, analysera gapet och planera in aktiviteter.

Slutligen handlar kompetensutveckling också om ett förhållningssätt hos både medarbetare och arbetsgivare, som gynnar lärande. Det i sin tur stärker förmågan att ta till sig nya kunskaper och att omsätta dessa i praktiken. Genom att ge dina medarbetare goda förutsättningar för kompetensutveckling säkerställer du att verksamheten fortsätter att utvecklas.

Läs mer om kompetensutveckling och sätt ord på din kompe­tens.

Texten är publicerad i Ledarnas medlemsinlaga i tidningen Chef nr 3, mars 2019.

Vill du också ha tidningen Chef direkt hem i brevlådan? Läs mer och bli medlem!