Fler nyheter
Medlemsnyhet 6 april 2018

Experten svarar: Får jag plugga vad jag vill?

Ledarnas Ann Lindberg, chefsrådgivare, svarar på en fråga om ledighet för studier. Har jag rätt att vara ledig för studier som inte har med mitt arbete att göra?
Ann Lindberg, chefsrådgivare.

Fråga: Jag arbetar som chef på ett tjänsteföretag men vill börja studera till psykolog. Utbild­ningen har inget med mitt nuvarande arbete att göra. Vilka rättigheter har jag?

Svar: Lagen (1974:981) om rätt till ledighet för utbild­ning, studieledighetslagen, omfattar alla arbetstagare oberoende av anställnings­form. Det finns ingen gräns för hur länge arbetstagaren får vara studieledig eller omfattningen på studierna, utan arbetstagaren har rätt till behövlig ledighet.

För att kunna kvalificeras till rätten att få vara ledig måste du ha varit anställd de senaste sex månaderna eller sammanlagt minst tolv månader under de senaste två åren.

Det finns inga begränsning­ar i fråga om utbildning ens art och inga krav på att ledig­heten måste ha relevans för arbetet. Lagen medger dock inte ledighet för rena själv­studier. Studierna ska vara upplagda efter en studieplan.

Det finns inga krav på hur tidigt önskemålet om ledigheten för studier ska an­mälas till arbetsgivaren, men arbetsgivaren kan skjuta upp ledigheten i sex månader om den skulle innebära olägen­het för verksamheten.

När du har bestämt dig för att du vill studera rekommenderar jag att du lämnar in en skriftlig ansökan till din arbetsgivare så fort som möjligt. Gör en reservation i ansökan att förutsättningen för ledigheten är att du blir antagen till sökt utbildning. Vill arbetsgivaren skjuta upp ledigheter i mer än sex måna­der krävs att facket lokalt godkänner detta.

Din ansökan bör innehålla vilken utbildning studieledig­heten avser och vem som är arrangör, omfattning av ledig­heten (heltid/deltid) samt när ledighetsperioden ska påbör­jas och avslutas. Och om du har för avsikt att arbeta under loven, skriv gärna in det i din ansökan.

Om du avbryter dina studier och vill återgå i arbete ska du meddela din arbetsgivare 14 dagar före återgång om du varit studieledig kortare tid än ett år, och en månad om du varit ledig längre. Du har rätt till samma eller likvär­diga arbetsuppgifter och anställningsvillkor som innan ledigheten.

Observera att det kan finnas överenskommelser i kollektivavtal som medför att det är andra regler som gäller för din arbetsplats än vad som skrivits ovan, exempelvis kvalificeringstid för rätt till ledighet.

Texten är också publicerad i Ledarnas medlemsinlaga i tidningen Chef nr 3, mars 2018.

Rätt till föräldraledighet och annan ledighet