Fler nyheter
Medlemsnyhet 24 januari 2022

Våga prata om utmaningarna som chef i offentlig sektor

Att leda i en politiskt styrd organisation är roligt och viktigt men också utmanande och svårt. Här behövs en god förmåga att navigera mellan komplexa strukturer och många olika viljor.
Agneta Blom, docent i statskunskap vid Örebro universitet.

Agneta Blom är docent i statskunskap vid Örebro universitet och forskar bland annat om chefers förutsättningar i mötet mellan förvaltning och politik.

– Att vara chef i offentlig sektor är en komplex och svår uppgift, men också rolig. Som en aktör i den offentliga förvaltningen är det en möjlighet att vara med och påverka hur samhället fungerar, säger hon.

Som chef i ett företag ska du skapa en produkt eller tjänst, dra in vinst och svara mot en styrelse. Men som chef i en förvaltning kommer styrningen från en politisk församling som har program och idéer och som röstats fram av medborgarna.

– Här ska du utveckla och förvalta en verksamhet utifrån politiska verksamhetstider som kan skifta eftersom vi har fyraåriga mandatperioder. När vi har en politiskt komplex situation, som vi har nu, kan det dessutom komma motsägelsefulla styrsignaler. Detta är något en förvaltning måste kunna både förstå och hantera.

Svenska kommuner har utvecklats ur en tradition av politisk självförvaltning och grundtanken om ett ganska omfattande lekmannainflytande finns fortfarande kvar.

– Inom framförallt mindre kommuner finns en närhet mellan politik och förvaltning på ett helt annat sätt än inom staten, där förvaltningen har en mer självständig roll. Kommunallagen ger förtroendevalda politiker stort inflytande över allt som händer i en kommun som förvaltningscheferna hela tiden behöver förhålla sig till.

I sin forskning har Agneta Blom tittat på hur chefers bakgrund påverkar hur de förhåller sig till den politiska nivån.

– Det är ett komplicerat mönster. Chefer med en traditionell förvaltningsutbildning kan kliva in i en ämbetsmannaroll och härmed skapa en distanserad relation till politiken. En förvaltningschef med en yrkesprofession som ingenjör eller sjuksköterska tar ofta med sig en specialistidentitet in i samarbetet och lyfter sin sakkunskap i relation till politikerna.

Som chef i offentlig sektor kan det vara bra att ha en nära relation till politikerna, men det kan också skapa problem.

– Vid ett politiskt maktskifte händer det att den tillträdande majoriteten känner misstänksamhet eller ifrågasätter om förvaltningsledningen är neutral eller går den tidigare majoritetens ärenden.

I sin forskning har Agneta Blom också sett att det finns en aktiv diskussion bland tjänstemän där man uttrycker oro för att faktakunskap, sakliga underlag och förslag ifrågasätts av politiker.

– Det handlar om en rädsla från förvaltningsledningens sida att politikern tror att förvaltningarna har en politisk agenda. Hur ska man som förvaltning förhålla sig till ett sådant ifrågasättande? Det är svårt att värja sig mot anklagelser om att man är politiskt korrupt när man i själva verket bara vill göra ett bra jobb.

En annan utmaning för chefer i offentlig sektor är att de ur medborgarnas perspektiv ofta ses som politikens företrädare.

– Det kan vara svårt att veta om man kan eller inte kan kritisera politiska beslut. Det blir ganska snabbt etiskt komplicerat, säger Agneta Blom.

Som forskare tycker Agneta Blom att det är vådligt att ge konkreta råd för hur mellanchefer i offentlig sektor specifikt ska förhålla sig till utmaningarna med rollen.

– Men jag tror att det är viktigt att tala mycket om det här. Vi behöver konstruktiva samtal om roller, rollfördelningar och det gemensamma ansvaret för politik och förvaltning. Här kan de fackliga organisationerna spela stor roll. För enskilda chefer är det kanske svårt att stiga fram och ta diskussionen, men om man organiserar sig blir det lättare att ta diskussionen. Då kan man tillsammans resonera kring komplexiteten och lära av varandra.

Se Agneta Blom i webbinariet Chef i demokratins tjänst – med rätt att leda?

Artikeln är publicerad i Ledarnas medlemsinlaga i tidningen Chef nr 1, januari 2022.

Vill du också ha tidningen Chef direkt hem i brevlådan? Läs mer och bli medlem!