Fler nyheter
Nyhet 26 april 2019

Andreas Miller: Öppet brev om genomlysningen

Till dig som är medlem i Ledarna

Hej!

I det här medlemsbrevet vill jag berätta om resultatet av den externa genomlysning som skett av Ledarna. Genomlysningen har gjorts av revisionsbyrån KPMG. I medierna framkom det i början av året en bild av en otidsenligt generös kultur på Ledarna. Den nya förbundsstyrelsen ville efter det få en extern bedömning av styrning och kontroll av organisationen för att kunna bygga en sund kultur framåt.

KPMG konstaterar att det föreligger områden inom Ledarna som är väl fungerande, såsom att roller och ansvar är definierade i organisationen och styrdokument överlag är etablerade. Attestförfarande fungerar generellt sett väl samt att verifikationer finns och håller överlag en bra kvalitet. KPMGs övergripande bedömning är dock att den interna styrningen och kontrollen behöver förbättras. 

Det har funnits brister i ett antal styrande dokument och tidigare avtal, vilket gjort det möjligt till fria, och ibland generösa tolkningar. Inga olagligheter har framkommit. För att detta inte ska kunna uppstå igen behöver den interna styrningen och kontrollen samt arbetet med att identifiera och hantera risker förbättras. Med risk avses händelser som kan inverka på Ledarnas möjligheter att nå uppsatta mål. Mål som kan handla om regelefterlevnad, förtroende, medlemsökning och resultat, med mera. Det är KPMGs bedömning att noterade brister inte beror på att Ledarna präglas av en osund riskkultur, utan på att tonen-på-toppen hos delar av före detta ledningen inte varit helt tillfredställande.

KPMGs genomlysning och rekommendationer samt förbundsstyrelsens egna iakttagelser och slutsatser ligger till grund för en åtgärdsplan som förbundsstyrelsen har fattat beslut om, och som vi börjat jobba med inom Ledarna. Viktiga åtgärder för att vi ska fortsätta ha en sund kultur framåt. Avsikten är att samtliga åtgärder ska vara genomförda under 2019.

Dessa är bland annat:

  • Förbundsstyrelsen tar fram ett förslag på ett ersättningsutskott, bestående av förtroendevalda inom Ledarna, som blir beredande och rådgivande för förbundsstyrelsen i beslut om ersättningar och förmåner till vd och ordförande.
  • Förbundsstyrelsen tar fram en riskhanteringsmodell som kommer användas inom styrelsen och kansliet.
  • Förbundsstyrelsen har gett tf vd i uppdrag att utreda behovet av en förstärkning av Ledarnas interna controllerfunktion.
  • Förbundsstyrelsen tar fram ett underlag för hur en visselblåsarfunktion kan fungera inom Ledarna.
  • Med utgångspunkten att Ledarnas förmånsbilar ska vara laddhybrider eller elbilar införs ett maxtak på 9 prisbasbelopp.
  • KPMG har gått igenom ett antal styrelse- och studieresor som Ledarna genomfört och påpekat att fyra resor genomförda under åren 2014-2017 delvis behöver förmånsbeskattas, främst på grund av att dokumentationen kring interna möten under resorna inte varit tillräcklig. Ledarna har påbörjat arbetet med att göra en så kallad självrättelse till Skatteverket. Som jag sagt tidigare ska vi alltid tänka på varför, hur och vart vi reser och till vilken kostnad.
  • Tåg är vårt främsta färdmedel på resor. När vi flyger, flyger vi i ekonomiklass.

För medlemmar: Åtgärdsplan. Logga in för att ta del av åtgärdsplanen.

Den nya förbundsstyrelsen har sedan den tillträdde på kongressen i maj 2018 påbörjat ett förändringsarbete inom Ledarna. Vi har bland annat gjort följande:  

  • Infört alkoholfri representation både internt och externt, januari 2019.
  • Entledigat vd, februari 2019. Rekrytering av ny vd har inletts.
  • Avskaffat möjligheten att ta med medföljande på tjänsteresor, mars 2019.

De förändringar som vi genomför måste självfallet parallellt följas av ett arbete kring styrning, uppföljning och organisationskultur. Den processen pågår. Jag och förbundsstyrelsen fortsätter nu vårt förändringsarbete. Allt för att Ledarna ska vara i samklang med tiden och våra medlemmar. Vi ska alltid ha den bästa medlemsnyttan för Sveriges chefer.

Bästa hälsningar
Andreas Miller

Om KPMGs genomlysning

KPMG har utvärderat den övergripande styrningen och kontrollen och genomlyst hanteringen av intressekonflikter, inköp och leverantörsrelationer, ersättningar, förmåner och resor samt informationsgivning till förbundsstyrelse och andra organ.