Fler nyheter
Pressmeddelande 8 november 2022

Unga chefer får inte nödvändig introduktion

Den svenska chefskåren börjar bli gammal. Jämfört med andra europeiska länder är svenska chefer äldre, bara var fjärde chef är under 40 år. Stora pensionsavgångar gör att behovet av att både nyrekrytera och behålla chefer är stort, såväl inom privat som offentlig sektor. Men 36 procent av de unga cheferna har övervägt att lämna sitt chefsuppdrag den senaste månaden och nästan hälften av dessa har övervägt att helt sluta som chef.

Rapport: Ung och chef – precis som alla andra?

Hur är det att vara ung och chef? Hur ser unga chefer på sitt uppdrag och hur mår de i rollen? Det har Ledarna undersökt i en ny undersökning. Syftet med rapporten är att öka kunskapen om hur unga chefer upplever sin arbetssituation i relation till äldre chefskollegor.

Något förvånande visar de sammantagna resultaten att det inte är så stora skillnader mellan hur unga chefer upplever sin arbetssituation i jämförelse med sina äldre kollegor. Men det är tydligt att oklarhet kring rollen är betydligt vanligare bland unga chefer. Detta i kombination med en bristande introduktion riskerar att avskräcka unga från att ta eller stanna i sina chefsuppdrag.

Resultaten visar nämligen att bristen på en ordentlig introduktion är alarmerande. Var femte chef har inte fått någon introduktion överhuvudtaget. För unga chefer, som i många fall fått sitt första chefsuppdrag, är det värre. Av de som uppger att de fått någon form av introduktion upplevde bara hälften av dem att introduktionen var ok eller att den var rent av dålig. Bara var femte chef upplevde introduktionen som utmärkt eller mycket god.

– Chefer behöver få en bra introduktion, inte minst med tanke på att chefsuppdragen blir alltmer komplexa. Särskilt de unga cheferna som fått sitt första chefsuppdrag behöver få en grundlig introduktion för att få en bra start. Det är viktigt, inte bara för den nya chefen utan även för de medarbetare hen ska leda. Då duger det inte att endast hälften av cheferna uppger att den introduktion de fick varade i högst två veckor, säger Andreas Miller, förbundsordförande Sveriges chefsorganisation Ledarna.

Kostnaden för en hög chefsrörlighet är betydligt högre än kostnaden för att behålla dem. Därför behövs en strukturerad process för introduktion av nyanställda. Det sätt som nyanställda tas emot på sin arbetsplats och introduceras i sina uppgifter påverkar både arbetsprestation och arbetsglädje och gör startsträckan för att komma in i arbetet kortare. Detta gäller oavsett om man rekryteras för chefsuppdrag eller andra uppgifter.

Unga chefer upplever också i högre grad än äldre sin roll som otydlig. Nästan 6 av 10 chefer i alla åldersgrupper uppger att det finns klara mål för deras arbete. Mot bakgrund av att chefer är en del av ledningssystemet i en organisation och ska omsätta strategier och ledningsbeslut i den operativa verksamheten är det en relativt låg andel.

– Mer än var tionde ung chef uppger att graden av tydlighet avseende mål är mycket liten eller liten. Unga chefer vet också i lägre grad exakt vilka deras ansvarsområden är och vad som förväntas av dem i arbetet. Det i kombination med bristande introduktion kan vara bidragande orsaker till att många unga chefer överväger att lämna chefsrollen, säger Andreas Miller förbundsordförande Ledarna.

Nästan 4 av 10 av de unga cheferna har övervägt att lämna sitt uppdrag som chef. Mot bakgrund av den höga ålder som kännetecknar Sveriges chefskår och stora pensionsavgångar borde arbetsgivare visa mer intresse för att både behålla och attrahera nya chefer.

Fakta ur rapporten

  • Bara 15 procent av de unga cheferna upplevde att deras introduktion till chefsuppdraget var utmärkt.
  • 19 procent av dem fick ingen introduktion överhuvudtaget.
  • 48 procent av de unga cheferna fick mindre än två veckors introduktion.
  • 36 procent av de unga cheferna har övervägt att lämna sitt nuvarande chefsuppdrag den senaste månaden och nästan hälften av dessa har övervägt att helt sluta som chef.

Om undersökningen

Rapporten genomfördes under perioden 28 juni till 12 augusti 2022. Sammantaget har 2 824 chefer deltagit i undersökningen, varav 1 008 tillhör gruppen unga chefer (upp till och med 35 år).

Inspelat webbinarium där inbjudna gäster diskuterar rapporten: Unga chefer – precis som alla andra?

Om Ledarna

Ledarna är Sveriges chefsorganisation med över 100 000 medlemmar – chefer i alla branscher och på alla nivåer. Hos oss får medlemmarna utveckling, råd och stöd i uppdraget som chef och kring den egna anställningen. Alltid med utgångspunkt i chefens individuella behov. Läs mer om Ledarna. Pressjour 08-598 99 333.