Fler nyheter
Rapport 3 oktober 2022

Hotad på jobbet – vem stöttar chefen?

Arbetslivskriminalitet är ett växande samhällsproblem som utgör ett allvarligt hinder för chefer att fullgöra sina uppdrag. Hur påverkar hot och annan kriminalitet i arbetslivet chefens möjligheter att leda och vilka konsekvenser kan det få för verksamheten?

Arbetslivskriminalitet innebär handlingar som bryter mot svenska lagar om lön- och arbetsförhållanden, social trygghet samt skatter, avgifter och bidrag, ofta utförda på systematiska sätt, som utnyttjar arbetstagare eller verkar konkurrenssnedvridande och undergräver samhällsstrukturen.

Brott mot arbetsmiljölagstiftningen, anlitande av svart arbetskraft, skattefusk, bluffakturor samt otillbörlig påverkan inför myndighetsbeslut och regelrätta hot är exempel på den arbetslivskriminalitet som förekommer.

Rapport: Hotad på jobbet – vem stöttar chefen?

Rapporten svarar på frågor som:

Hur vanligt är det att chefer utsätts för hot?

Majoriteten av chefer svarar att de inte utsatts för hot i sin yrkesutövning under de senaste två åren. Men det skiljer sig mycket mellan olika sektorer. Högst andel som uppger att de utsatts för hot, 15 procent, finns i kommunal och regional sektor. I vissa kommunala chefsyrken är siffran betydligt högre.

På vilka sätt får chefer ta emot hot?

Det vanligaste sättet var vid fysiska möten. Hot via telefonsamtal kommer på andra plats.

Undviker chefer som hotats att vidta åtgärder de egentligen velat vidta?

Drygt 10 procent av cheferna som uppger att de fått ta emot hot i sin yrkesutövning svarar att de i undantagsfall undvikit att vidta åtgärder som de egentligen velat vidta. En ungefär lika hög andel svarar att de ibland undvikit att vidta sådana åtgärder. 2–3 procent svarar att de ofta undvikit att vidta sådana åtgärder.

Upplever chefer som hotats att de får tillräckligt med stöd?

Två tredjedelar av cheferna i samtliga sektorer – privat, kommunal, regional och statlig – som blivit hotade upplever att deras arbetsgivare inte ger tillräckligt stöd.

Om undersökningen

Ledarna skickar varje år en enkät till sina medlemmar för att kunna ge dem bra service när det gäller lönefrågor och andra arbetsrelaterade frågor. Denna rapport är baserad på svar på de frågor i Ledarnas enkät 2021 som bland annat handlade om förekomsten av arbetslivskriminalitet. Drygt 28 300 medlemmar svarade på frågorna om arbetslivskriminalitet, vilket ger en svarsfrekvens på 33 procent.