Fler nyheter
Rapport 8 november 2022

Ung och chef – precis som alla andra?

Hur upplever unga chefer sin arbetssituation i relation till äldre kollegor? Det svarar Ledarnas nya rapport på.

Sverige har en äldre chefskår i jämförelse med många andra europeiska länder. Endast var fjärde chef i Sverige är under 40 år. Det gör att vi står inför stora pensionsavgångar och behovet av att rekrytera och behålla nya chefer är stort inom många verksamheter och branscher.

Läs rapporten: Ung och chef – precis som alla andra?

För att förstå och kunna attrahera unga till chefsyrket behövs fördjupad kunskap om hur unga, som idag är chefer, upplever sin arbetssituation. Därför har Ledarna låtit genomföra en undersökning av unga chefers (upp till och med 35 år) uppfattning, i jämförelse med äldre chefskollegor, avseende:

 • Kraven i arbetet
 • Hälsa och välbefinnande
 • Organisatoriskt och socialt stöd
 • Rolltydlighet
 • Introduktionen till chefsuppdraget
 • Benägenhet att lämna chefsuppdraget

Inom två områden skiljer sig unga chefer från sina äldre kollegor – socialt stöd och rolltydlighet. De upplever i högre grad att de får stöd av närmaste chef och chefskollegor vid behov, vilket naturligtvis är positivt då unga chefer ofta har en kortare erfarenhet av yrket och sannolikt därmed större behov av socialt stöd.

Rollen som chef upplevs otydligare för gruppen unga chefer avseende mål för arbetet, vilken förväntan som finns på dem samt vilka deras ansvarsområden är.

Men det finns skillnader mellan män och kvinnor inom gruppen unga chefer. Kvinnor uppger i signifikant högre grad än männen tecken på utbrändhet och känslomässig utmattning.

Nästan 4 av 10 unga chefer uppger också att de minst varje månad det senaste året övervägt att lämna sitt chefsuppdrag. Kanske kan en förklaring vara den minst sagt bristande introduktion som chefer får till sitt uppdrag. Var femte ung chef fick ingen introduktion överhuvudtaget när de började sitt chefsuppdrag. Av de som fick någon form av introduktion upplevde nästan hälften att det endast var någorlunda eller till och med dålig. Vanligtvis tycks introduktionen vara i mindre än två veckor.

Företag och organisationer måste våga satsa på och ge unga chefer introduktion och stöd över längre tid så att de hittar sin roll och får chans att skaffa sig erfarenhet. Att vara ung och oerfaren i chefsrollen betyder inte att potential och talang saknas.

Fakta ur rapporten

 • 54 procent av unga chefer får alltid eller ofta hjälp och stöd av sin närmaste chef vid behov
 • 54 procent av unga chefer uppger att det i mycket hög eller i hög grad finns klara mål för deras arbete
 • 67 procent av unga chefer vet i mycket hög grad eller i hög grad vilka deras ansvarsområden är
 • 61 procent av unga chefer vet i mycket hög eller i hög grad precis vad som förväntas av dem i deras arbete
 • 19 procent av unga chefer fick ingen introduktion till nuvarande chefsuppdrag
 • 15 procent av unga chefer som fick introduktion upplevde den som utmärkt eller mycket god
 • 36 procent av unga chefer har minst varje månad det senaste året övervägt att lämna sitt chefsuppdrag
 • Kvinnor som är chefer upplever högre emotionella krav i arbetet, oavsett åldersgrupp
 • Den åldersgrupp som i högre grad än övriga rapporterar en negativ arbetssituation är 36–44-åringar

Inspelat webbinarium där inbjudna gäster diskuterar rapporten: Unga chefer – precis som alla andra?

Om undersökningen

Rapporten är baserad på svaren i en undersökning som genomförts av Novus på Ledarnas uppdrag under perioden 28 juni till 12 augusti 2022. Den ena gruppen respondenter består av 1 008 chefer upp till och med 35 år (unga chefer). Den andra gruppen består av 1 819 chefer i Ledarnas chefspanel där alla åldrar ingår. Samtliga är medlemmar i Ledarna.

Svarsfrekvensen i gruppen med de unga cheferna är 17 procent och för Ledarnas chefspanel 48 procent. Sammantaget har 2 824 personer besvarat frågeställningarna i enkäten.