Fler nyheter
Remissvar 16 mars 2020

Yttrande: Bättre studiestöd till äldre

U2019/04318/UH: Ledarna tillstyrker förslagen i promemorian. De föreslagna åldersgränserna är väl avvägda med hänsyn till ändrad pensionsålder och möjligheten att betala tillbaka lån.

Utbildningsdepartementet, 103 33 Stockholm

Ledarna är Sveriges chefsorganisation, med fler än 93000 medlemmar och är den första organisation i Sverige som bildades av chefer för chefer. Detta skedde år 1905. Grundidén är lika giltig nu som då: chefer hjälper chefer till framgång.

Hos oss får chefer stöd både i rollen som chef och som anställd – ett dubbelt perspektiv som bara Ledarna erbjuder. Vi stärker den enskilde chefen genom att utgå från individuella behov och önskemål. Vi gör chefer säkrare och mer framgångsrika i sitt ledarskap. Vi arbetar för att chefer ska ha avtal och villkor som är väl anpassade för chefsrollen. Vi för också chefers talan i samhällsdebatten och lyfter fram ledarskapets betydelse.

Ledarna är politiskt obundet, men tvekar inte att driva sakpolitiska frågor som har ett uttalat chefsintresse.

Ledarna är den enda fackliga organisation som arbetar bara för chefer.

Ledarna har beretts tillfälle att yttra sig över promemorian Bättre studiestöd till äldre.

Sammanfattning

Ledarna tillstyrker förslagen i promemorian.

De föreslagna åldersgränserna är väl avvägda med hänsyn till ändrad pensionsålder och möjligheten att betala tillbaka lån.

Bakgrund

Ledarna anser att möjligheten till att arbeta högre upp i åldern är positivt för pensionssystemets långsiktiga hållbarhet, för chefs- och kompetensförsörjningen samt för organisationers, chefers och medarbetares utveckling. Många chefer och medarbetare både vill och kan arbeta längre, men det förutsätter ett aktivt arbetsmiljöarbete för att säkerställa att arbetsvillkoren möjliggör ett långt arbetsliv med bibehållen god fysisk och psykisk hälsa, för såväl chefer som medarbetare.

Möjligheter till kompetensutveckling och individuella anpassningar är en viktig del av tryggheten i arbetslivet och måste finnas både för chefer och övriga medarbetare. Det handlar exempelvis om möjligheter till omställning, kompetensutveckling och deltidspension. Vidare krävs ett aktivt arbete för att motverka åldersdiskriminering, värna mångfald och för att bidra till en ökad kunskap och förståelse för de värden äldre chefer kan bidra med. Ett längre arbetsliv förutsätter också att övriga socialförsäkringar och trygghetssystem anpassas så att regelverken harmonierar samt att den som har behov av vidareutbildning eller omställning har möjlighet att finansiera sina studier.

Höjda åldersgränser för rätt till studiestöd och ändrade återbetalningsregler

Ledarna anser att kompetensutveckling är lika viktigt under hela yrkeslivet. Inte minst mot bakgrund av dagens förändringstakt och stora behov av omställningar på många arbetsplatser.

För att chefer och övriga medarbetare ska kunna vara verksamma högre upp i åldrarna krävs att kompetensutveckling är en självklarhet under hela yrkeslivet. Det innefattar såväl behov av utveckling på arbetsplatsen som vid omställning, för att byta arbetsgivare. Med ökade krav på kompetensutveckling behövs ökade möjligheter till finansiering.

Ledarna ställer sig bakom förslaget att åldersgränsen för rätt till studiemedel höjs och att åldersgränserna för återbetalning av studielån höjs.

Extra veckor till äldre studerande

Ledarna ställer sig bakom den ändrade regleringen som innebär att rätten till fler veckor utökas i det avseendet att den så kallade karenstiden sänks och att det i fråga om arbetsmarknadsskäl varken krävs någon koppling mellan tidigare och nuvarande studier eller något individuellt arbetsmarknadsbehov på grund av arbetslöshet eller osäker anställningssituation.

Ledarna tillstyrker förslagen.

Ledarna – Sveriges chefsorganisation

Andreas Miller
förbundsordförande