2013-05-13

Avtalsnyhet: Fastigo

Avtal klart med Fastigo.

Ledarna har träffat två nya avtal, I- och K- avtalen, med fastighetsbranschens arbetsgivarorganisation, Fastigo. De nya avtalens allmänna villkor gäller från och med 1 april 2013 fram till 31 mars 2016.

Det blev ett antal mindre förändringar i villkorsavtalen samt en hel del redaktionella förändringar. För att ta del av samtliga förändringar se förhandlingsprotokollet.

Ändringar i Ledaravtalet (I- och K-avtalet)

Centrala parter kan nu begära lokal förhandling om ärendet gäller löneprocessen. Det är innebörden i ett förtydligande av förhandlingsordningen till det nu gällande Ledaravtalet som Ledarna fick gehör för under förhandlingarna. Fastigo och Ledarna har kommit överens om att arrangera partgemensamma aktiviteter för en bättre tillämpning av Ledaravtalet. I vilken form detta kommer ske är ännu inte bestämt. Vidare är Ledarna och Fastigo överens om att utarbeta och utveckla gemensam vägledning till Ledaravtalet.

Förändringarna i allmänna villkor (I- och K-avtalet)

Föräldralön. Föräldralönen betalas ut under sex månader och kan tas ut inom 48 månader, det finns ingen begränsning av uttaget när det gäller antalet perioder.

För barn födda före den 1 april 2013 gäller att föräldralön kan erhållas oberoende av barnets ålder under förutsättning att arbetstagaren har rätt till föräldrapenning, men max under två perioder.

Uppsägningsregler. Uppsägningsreglerna (både egen och från arbetsgivaren) har ändrats och anpassats till övriga arbetsmarknaden. Nu är det endast anställningstiden som avgör hur lång uppsägningstid man har. Ålder som faktor för uppsägningstidens längd utgår.

Övergångsregler gäller under tiden 1 april 2013 till 31 mars 2017, och enligt dessa så gäller de gamla reglerna för anställda före den 1 april 2013.

Arbetslivskonto. Sedan tidigare har det varit möjligt för lokala parter att träffa överenskommelse om att en del av löneökningen ska avsättas till arbetslivskonto. Numer kan en sådan överenskommelse träffas med den enskilde tjänstemannen om lokal part saknas.

Provanställning. Förändringar har skett i reglerna om provanställning. Nu finns möjlighet för arbetsgivaren att förlänga en provanställning, om en tjänsteman varit frånvarande i minst en månad så kan provanställningen förlängas med motsvarande tid.

Förändringarna i allmänna villkor (I-avtalet)

Delpension. Möjlighet att ansöka om att gå i delpension från och med 62 år förs in i avtalet, denna möjlighet gäller från den 1 april 2014. Samtidigt kommer det ske en utökad avsättning till pension varje år med början år 2014. År 2014 görs en avsättning med 0,2 procent och år 2015 ytterligare 0,3 procent, därefter avsätts 0,5 procent fortlöpande.

Förändringarna i allmänna villkor (K-avtalet)

Överenskommelse om växlade dagar. Arbetsgivaren och tjänstemannen kan komma överens om att semesterdagstillägg växlas mot lediga dagar. För växlade dagar utges inte semesterdagstillägg. Växlade dagar ska tas ut under semesteråret och kan inte sparas.

Tillfällig föräldrapenning. När en tjänsteman är hemma med sjukt barn och får tillfällig föräldrapenning får man med det nya avtalet utfyllnadsersättning för tio arbetsdagar under ett år. Tidigare betalades utfyllnad för fem arbetsdagar per år.

Partsgemensamma arbetsgrupper under avtalsperioden

En arbetsgrupp med arbetsnamnet ”Hållbara chefer” startas, där vi partsgemensamt identifierar och analyserar problemfaktorer i chefsrollen och chefens arbetsmiljö. Resultatet ska presenteras för branschen i den form parterna finner lämplig.

Inom ramen för K-avtalet tillsätts en arbetsgrupp som ska undersöka modeller för successionshantering och generationsväxling inom fastighetsbranschen. I denna arbetsgrupp ska parterna särskilt se på möjligheterna till delpension utifrån de villkor som finns i pensionsavtalen.

Övrigt

Fackligt förtroendevalda. Nytt avtal om förutsättningar och villkor för fackligt förtrondevalda är tecknat. Syftet är att framhålla betydelsen av en väl fungerande facklig verksamhet samt att skapa goda förutsättningar för fackligt förtroendevalda att åta sig fackliga uppdrag och kunna fullgöra sitt uppdrag på ett bra sätt.

Visselblåsare. Ledarna yrkade på ett förstärkt kollektivavtalat skydd för Whistleblowers. Eftersom det startas en statlig utredning vilken behandlar samma fråga – ”Stärkt skydd för arbetstagare som slår larm” (Dir 2013:16) – är vi överens med arbetsgivarorganisationerna inom den byggnära sektorn att följa denna och därefter återuppta våra partsgemensamma diskussioner.

Avtalet kommer att läggas upp på Ledarnas hemsida så snart det är redigerat.

Har du frågor om avtalet? Kontakta Ledarnas Chefsservice på telefon 0200-87 11 11 eller via
 e-post till ledarna@ledarna.se.

Irena Franzén
Avtalsansvaring


Text: Irena Franzén Uppdaterat: 2013-05-13

Jag vill bli medlem i Ledarna!

Bli medlem