Chefsguider
Bra chefer och ett gott ledarskap föder framgång. Utvecklas som chef med våra verktyg, tips och råd! Välj en eller flera guider eller situationer som du befinner dig i.
Det finns 279 guider inom ditt val
SÖK I GUIDER

Ledarskapstips

Ellen Landberg, ledarskapsutvecklare på Ledarna Ellen Landberg, ledarskapsutvecklare på Ledarna

Ellen Landberg, ledarskapsutvecklare på Ledarna, tipsar här om hur du kan arbeta för att skapa en inkluderande arbetsplatskultur.


Kommunicera jämlikt

Se över er kommunikation. Vilka bilder och ord använder ni i extern och intern kommunikation? Underskatta inte hur många potentiella medarbetare och kunder som via nätet undersöker företag. Är det en blandning utifrån kön, ålder, etnisk tillhörighet och så vidare eller ser man bara en sorts bilder? Framgår er vision och era värderingar på er webb?

Schyst! är en handbok som hjälper dig att kommunicera mer jämlikt. Läs mer om Schyst! hos Region Värmland


Lyssna och fördela talutrymmet

En företagskultur där ömsesidig respekt råder utmärks av att man lyssnar på varandra på allvar. Genom att själv lyssna på andra, ge gensvar och konstruktiv kritik synliggör och bekräftar du andra. Gör detta medvetet och tydligt.

Du kan se till att ge personer som inte får plats och mentalt utrymme genom att ställa frågor om deras uppfattningar och synpunkter. För att få syn på hur utrymmet fördelas kan du mäta tiden varje person får i till exempel ett möte. Ofta kan du hitta mönster i vem eller vilka grupper som får mest tid. Det är en bra utgångspunkt för att sedan hitta metoder för att fördela tiden jämnt.

GenderTimer är en webbsajt där du kan mäta taltid för alla som medverkar i ett möte, en film, ett framträdande, etc.


Ta språket på allvar och träna återkoppling

Exkluderar vi någon eller en grupp genom det språk vi använder? Kan jargongen upplevas som kränkande för någon, är den sexistisk eller rasistisk? ”Det var bara ett skämt” håller inte som förklaring. Vad som gäller på er arbetsplats måste vara tydligt för alla och en del av värdegrundsarbetet. Men det är inte alltid som ett kränkande språk används medvetet, därför är det allas ansvar att uppmärksamma den andres agerande. – Vänta nu, vad var det du sa? Förstår jag dig rätt? Vad jag hör dig säga är…menar du verkligen det? Är några fraser som kan synliggöra det som just sagts och hur det kan vara kränkande.

Om alla i organisationen är tränade i att ge återkoppling så är det enklare att agera direkt.

  • Träna din arbetsgrupp i att ge direkt återkoppling till varandra. Detta kommer dessutom bidra till lärandet i gruppen. Kom ihåg att återkopplingen alltid ska vara formulerade i jag-budskap, helst med ett konstruktivt förslag på hur personen ifråga vill ha det istället.

  • Du som chef kan be om återkoppling på ditt ledarskap från medarbetare och andra chefer. Bygg in det i utvecklingssamtalet som en stående punkt och uppmuntra återkoppling till dig i vardagen.


Informera och inkludera alla berörda

Var noga med att informera och inkludera alla som är berörda i beslutsprocesser. Se upp för att ta beslut i informella sammanhang eller ha avgörande diskussioner där inte alla berörda är med. Om så ändå har skett så redovisa diskussionen tydligt och var beredd att skjuta upp eventuella beslut till ett senare tillfälle så att alla får möjlighet att komma ikapp. Transparens är mycket viktigt för att alla ska uppleva sig inkluderade.

  • Klargör att viktiga diskussioner och beslut inte får tas i informella sammanhang där alla berörda inte är med.


Låt sociala aktiviteter på arbetstid vara frivilliga

Vi är alla olika när det kommer till hur vi trivs i sociala sammanhang och vilken tid vi behöver för återhämtning för att kunna prestera på bästa sätt. Alla känner sig inte bekväma med att fika och småprata på raster eller att leka på konferenser. Det är viktigt att alla känner sig respekterade utifrån detta. Kom ihåg att dina medarbetare är anställda för att de är bra på sitt jobb, inget annat.

  • Låt alla sociala aktiviteter på arbetstid vara frivilliga.

  • Vill du uppmuntra att din grupp eller medarbetarna i organisationen att lära känna varandra, gör det genom samarbete kring organisationens uppdrag, inte i första hand utifrån sociala aktiviteter.

  • När ni har konferenser med övernattning, lägg dem på platser så pass nära att det finns möjlighet att åka hem över natten för den som behöver. Till exempel kan det vara viktigt för de med barn av olika anledningar.


Tillfråga alla vid sociala aktiviteter utanför arbetstid

Informella sammanhang kan bli exkluderande för de som inte bjuds med, också när det handlar om sammanhang utanför arbetstid.

  • Säkerställ att alla bjuds in till gemensamma, informella sociala aktiviteter som till exempel after work.

  • Förlägg sociala aktiviteter på platser som är öppna och tillgängliga för alla. Alla kanske inte dricker alkohol eller äter kött till exempel, och många lokaler är inte fysisk tillgängliga för personer som är rullstolsburna.


Uppfyll grundläggande krav på tillgänglighet

Se till att alla lokaler, konferenser och informella träffar är tillgängliga utifrån grundläggande krav. Detta gäller både information, kommunikation och fysisk tillgänglighet. Det gäller självklart era egna lokaler också.

Läs mer hos Myndigheten för tillgänglighet


Kratta banan för inkludering utifrån religion eller annan trosuppfattning

Genom att ha tänkt genom möjligheter utifrån de olika diskrimineringsgrunderna kan ni vara proaktiva i ert arbete för inkludering. För den som arbetar hos er är det värdefullt att inte själv behöva driva frågan om inkludering. 

  • Inför möjlighet att vara ledig vid andra högtider än de kristna. Det vill säga också ge möjlighet att kunna byta ut svenska röda dagar till andra lediga dagar.

  • Se till att det finns ett utrymme där medarbetare kan be under arbetstid.


Skapa en föräldravänlig arbetsplats

Det finns mycket ni kan göra för att de som är föräldrar i er organisation ska känna att de arbetar på en föräldravänlig arbetsplats.

Chefsguide: En föräldravänlig arbetsplats

 

Chefsguide: En inkluderande organisation

Text: Ellen Landberg Uppdaterat: 2015-11-02

Jag vill veta mer om medlemskapet

Funktionsnedsättning – en del av chefens mångfaldsarbete

Ta del av ett seminarium eller en podcast som visar på möjligheterna med mångfald i din organisation. I ett samtal med personer som alla på olika sätt har lång erfarenhet av funktionsnedsättning i arbetslivet, reder vi ut begreppen och ger tips om hur du som chef kan gå från ord till handling i arbetet för mångfald.
Seminarium på Ledarna Play
Podcast på Ledarna Play

Sluta prata mångfald!

Det räcker inte med en kvantitativt mångfaldig organisation om inte alla medarbetares potential tas tillvara i det dagliga arbetet. Inkludering är en förutsättning för att kunna dra nytta av fördelarna med mångfald. Hur ser ett inkluderande ledarskap och medarbetarskap ut? Hur slutar vi prata mångfald och på allvar börjar göra mångfald istället?

Ta del av lärdomar och frågeställningar från Ledarnas seminarium på Kvalitetsmässan 2015.

Se seminariet på Ledarna Play

Jag vill bli medlem i Ledarna!

Bli medlem