Chefsguider
Bra chefer och ett gott ledarskap föder framgång. Utvecklas som chef med våra verktyg, tips och råd! Välj en eller flera guider eller situationer som du befinner dig i.
Det finns 279 guider inom ditt val
SÖK I GUIDER

Funktionsnedsättning och tillgänglighet

Var femte invånare i Sverige har någon form av funktionsnedsättning. Det kan till exempel handla om allergier, neuropsykiatriska funktionsnedsättningar, hörsel- och synskador, kronisk smärta eller förlamning. En viktig utgångspunkt för dig som chef och din organisation i arbetet med att tillgängliggöra verksamheten och rekrytera personer med funktionsnedsättning, är att fokusera på kompetensen och inte på hindren.

En funktionsnedsättning blir ett hinder först i mötet med omgivningen och det gäller även i arbetslivet – vet man hur man ska möta en funktionsnedsättning så blir det inget hinder.

En funktionsnedsättning betyder att man har en nedsatt förmåga, i jämförelse med den genomsnittliga funktionen hos befolkningen, att fungera fysiskt, psykiskt eller intellektuellt. En funktionsnedsättning kan uppstå till följd av en skada eller sjukdom under livet eller vara medfödd. En funktionsnedsättning kan man ha under hela livet eller under en period.

Vår funktionsförmåga varierar under vårt arbetsliv vilket betyder att många av oss kommer att råka ut för någon form av funktionsnedsättning.

Funktionsnedsättning är också en av sju diskrimineringsgrunder som omfattas av lagens diskrimineringsförbud.

Det är med andra ord ett väldigt stort område. Det betyder också att det påverkar arbetslivet för personer med funktionsnedsättning olika mycket. Arbetsgivarverket (AV) skriver på sin webbplats att termen funktionsnedsättning är vilseledande eftersom den bara lyfter fram nedsättning av funktioner vilket riskerar att resurserna inte uppmärksammas. I praktiken, menar de, betyder funktionsnedsättning oftast en ojämnhet i personens olika förmågor.

Läs mer

Se kompetensen (Myndigheten för delaktighet, tidigare Handisam, 2011) är en bra guide när du vill öppna din arbetsplats för personer med funktionsnedsättning.

Våga visa vägen (Handikappförbunden, 2014) vänder sig till dig som arbetsgivare och innehåller både företagsexempel och en genomgång av det anställningsstöd som du kan få som arbetsgivare när du anställer en person med en funktionsnedsättning.


Det är en chefsfråga

Förutom det självklara att du som chef ska säkerställa att det inte förekommer diskriminering i din organisation, så finns det andra fördelar med att arbeta aktivt med att anställa personer med funktionsnedsättning och tillgängliggöra verksamheten.

 • Varumärket stärks
  Kunder, samarbetspartners och nuvarande/blivande medarbetare blir positiva till ett företag med mångfald.

 • Arbetsmiljön förbättras
  Blandade arbetsgrupper påverkar arbetsmiljön positivt, och fler vill stanna i en organisation med god arbetsmiljö. Självklart är arbetsmiljön tätt kopplad till en god kultur byggd på respekt.

 • Chans till mer innovation och ni kan möta en större kundgrupp
  Blandade grupper är mer innovativa och effektiva än homogena, förutsatt att du kan leda gruppen. Fler kompetenser och erfarenheter i en grupp gör att ni även kan möta marknaden på fler sätt.

 • Ökad lojalitet sänker personalomsättningen
  Flera företag som anställer personer med en kognitiv funktionsnedsättning berättar om en ökad lojalitet hos medarbetarna som har sänkt personalomsättningen.

 • Tillgänglighet och tydlig kommunikation är bra för alla i organisationen
  Många saker som en gång har tagits fram för personer med särskilda behov, är idag något som alla förväntar sig, till exempel praktiska saker som automatiska dörröppnare, rulltrappor och fasade trottoarkanter. På samma sätt är det med att tillgängliggöra en verksamhet. Det är bra för alla i organisationen om lokalerna är funktionella, kommunikationen är rak och tydlig och uppdragen är begripligt formulerade.

Läs mer

Tillgängligt för alla (Sveriges kommuner och landsting, SKL, 2014). En inspirationsskrift med intervjuer med företag och personer som själva har en funktionsnedsättning

Kunskapssammanställning av effektiva metoder att arbeta med attitydförändringar inom arbetsmarknadsområdet (Myndigheten för delaktighet, MFD, tidigare Handisam, 2011). En guide med bland annat många exempel på framgångsrika metoder som arbetsgivare använt sig av för att öppna upp arbetsplatsen för personer med funktionsnedsättning.

Text: Ellen Landberg Uppdaterat: 2016-01-07

Jag vill veta mer om medlemskapet

Språket spelar roll

Språket förändras och utvecklas ständigt, så även begreppen inom det här området. 2007 publicerade Terminologirådet nya och reviderade begrepp. Tidigare använde man ord som handikapp och rullstolsbunden. Idag är det andra ord gäller.


Funktionsförmåga och funktionsnedsättning

Om en person har en nedsatt funktionsförmåga kallas detta för en funktionsnedsättning, men det är viktigt att komma ihåg att det inte alltid är förmågan att arbeta som är nedsatt. Vår funktionsförmåga kommer att variera under vårt liv.


Funktionshinder

Funktionshinder är den begränsning som en funktionsnedsättning innebär för en person i relation till omgivningen. Funktionshinder är alltså ett hinder som behöver tas bort i arbetsmiljön så att personer med en funktionsnedsättning kan fungera i arbetet. Om en person till exempel sitter i rullstol och lokalen anpassas efter det så är funktionsnedsättningen inte ett hinder i det sammanhanget. Hindret uppstår i situationen.

Jag vill bli medlem i Ledarna!

Bli medlem